Anatomy

Ledelsesområdene

Få et overblikk hva hva det er mulig å lede i konteksten av en organisasjon, og hva ledelsen innebærer. Bli mer bevisst hvilke områder du har for å lede og hvordan du ivaretar lederansvaret.

Copy to your organization

🛠️ Operasjonelt 3

Ledelse fokusert på å sikre ivaretagelse av daglige operasjoner.

Fokuserer på den daglige styringen av arbeidsoppgaver og prosesser for å sikre effektivitet og produktivitet.

Inkluderer planlegging og styring av tid for å maksimere effektiviteten og produktiviteten.

Omfatter planlegging, organisering, motivasjon og kontroll av ressurser for å oppnå spesifikke mål innenfor en definert tidsramme og budsjett.

📊 Ressurser og avkastning 3

Ledelse fokusert på å forvalte organisasjonens ressurser og avkastning.

Omhandler styring og optimalisering av organisasjonens ressurser, inkludert menneskelige, økonomiske, fysiske og informasjonelle ressurser.

Fokuserer på styring av organisasjonens finansielle ressurser, inkludert budsjettering, investeringer, kontantstrømstyring og finansiell rapportering. Målet er å forbedre organisasjonens økonomiske helse og sikre bærekraftig vekst.

Fokuserer på å overvåke og forbedre organisasjonens og individenes prestasjoner gjennom målsetting, tilbakemeldinger, vurderinger og utvikling.

😎 Taktisk 3

Ledelse fokusert på at ting gjøres smart og flyter lett og friksjonsfritt.

Fokuserer på å etablere og opprettholde en klar og effektiv organisasjonsstruktur. Strukturledelse legger vekt på orden, rutiner, regler og prosedyrer for å sikre at arbeidet blir utført på en systematisk og koordinert måte.

Fokuserer på å identifisere og implementere tiltak for å forbedre organisasjonens effektivitet og produktivitet.

Handler om effektiv planlegging, implementering og kontroll av lagring og flyt av varer, tjenester og relatert informasjon fra opprinnelse til forbruk.

🤗 Omgivelser 5

Ledelse fokusert på å forvalte dialog, relasjoner og integrasjon med omgivelsene.

Fokuserer på design og leveranse av positive kundeopplevelser på tvers av alle berøringspunkter og interaksjoner med organisasjonen. Dette området er viktig for kundelojalitet og langvarig suksess.

Fokuserer på utvikling og implementering av strategier for å fremme og selge produkter eller tjenester. Dette inkluderer markedsanalyse, merkevarebygging, reklame og salgsfremmende aktiviteter.

Fokuserer på utvikling og vedlikehold av positive relasjoner med nøkkelinteressenter, inkludert kunder, leverandører, partnere og ansatte. Dette området legger vekt på kommunikasjon, nettverksbygging og forhandlinger.

Innebærer å utvikle og opprettholde positive og produktive forhold til leverandører. Dette inkluderer forhandling av kontrakter, styring av leverandørprestasjoner og integrering av leverandører i verdikjeden.

Innebærer å bygge, vedlikeholde og beskytte organisasjonens omdømme og merkevare. Dette krever strategisk kommunikasjon, krisehåndtering og konsistent oppførsel i tråd med organisasjonens verdier.

👩‍🦰 Folk 4

Ledelse fokusert på menneskene som utgjør organisasjonen.

Omhandler styring, utvikling og motivasjon av organisasjonens medarbeidere. Inkluderer rekruttering, opplæring, prestasjonsvurdering, og arbeidsmiljø.

Handler om å tiltrekke seg, utvikle, bevare og utnytte talenter innen organisasjonen. Dette området inkluderer karriereutvikling, etterfølgerplanlegging og talentidentifisering.

Innebærer individets evne til å selvstendig styre egne oppgaver, tid og ressurser effektivt, ofte i konteksten av fjernarbeid eller fleksible arbeidsordninger.

Fokuserer på å forme og vedlikeholde en organisasjonskultur som fremmer positive verdier, atferd og arbeidsmiljø. Dette området er kritisk for å tiltrekke, beholde og motivere talent, samt for å sikre en sterk intern og ekstern merkevareidentitet.

🤝 Samhandling 4

Ledelse fokusert på å få folk og systemer til å fungere godt sammen

Fokuserer på å sikre at alle aspekter av organisasjonen fungerer effektivt sammen, fra teknologiske systemer til arbeidsprosesser og mennesker.

Involverer koordinering og integrering av ulike deler av organisasjonen for å sikre at de arbeider mot felles mål og strategier.

Handler om å lede og motivere et team for å oppnå felles mål, inkludert konflikthåndtering, teambygging og prestasjonsforbedring.

Fokuserer på å identifisere, håndtere og løse konflikter innen organisasjonen på en konstruktiv måte. Dette er viktig for å opprettholde et positivt arbeidsmiljø og forhindre at uenigheter eskalerer.

☑️ Etterlevelse 3

Ledelse fokusert på at ting gjøres rett, forsvarlig og som forventet.

Handler om å sikre og forbedre kvaliteten på produkter, tjenester og prosesser gjennom kontinuerlige forbedringstiltak og kvalitetskontroll.

Omfatter styring av helse, sikkerhet og miljøpåvirkning i organisasjonens operasjoner. Dette inkluderer å overholde lovgivning, minimere risikoer og fremme bærekraftige praksiser.

Innebærer å sikre at organisasjonen overholder eksterne lover og forskrifter samt interne retningslinjer og standarder.

🧨 Risiko og usikkerhet 3

Ledelse fokusert på å ta proaktiv stilling til risiko og usikkerhet.

Inkluderer identifisering, vurdering og prioritering av risikoer, samt utvikling av strategier for å minimere, overvåke, og kontrollere sannsynligheten og/eller effekten av uønskede hendelser.

Fokuserer på å sikre fysisk og informasjonssikkerhet, beskytte mot trusler og minimere risiko for tap eller skade.

Innebærer å forberede på og lede gjennom uventede og ofte alvorlige hendelser som kan true organisasjonens eksistens eller kritiske funksjoner. Dette krever rask beslutningstaking, effektiv kommunikasjon og robust gjenopprettingsplanlegging.

💡 Intellektuell kapital 5

Ledelse fokusert på å forvalte organisasjonens kunnskap og utnyttelse av denne.

Fokus på faglig ekspertise og utvikling innenfor et spesifikt område. Sikrer at medarbeiderne har nødvendig fagkunnskap og ferdigheter.

Fokus på å utvikle, vedlikeholde og optimalisere medarbeidernes kompetanse og ferdigheter for å møte organisasjonens behov.

Innebærer styring av organisasjonens informasjonsressurser, inkludert datainnsamling, lagring, tilgang og sikkerhet. Målet er å støtte beslutningstaking og operasjoner gjennom nøyaktig og tilgjengelig informasjon.

Involverer skaping, deling, bruk og styring av organisasjonens kunnskap og informasjon. Målet er å forbedre organisasjonens ytelse gjennom bedre kunnskapsutnyttelse.

Handler om å beskytte og forvalte organisasjonens intellektuelle eiendom, som patenter, varemerker, opphavsrett og forretningshemmeligheter, for å sikre konkurransefortrinn og generere inntekter.

💻 Fornyelse 4

Ledelse fokusert på å tenke nytt, utnytte nye muligheter og navigere i endring.

Handler om å lede organisasjonen gjennom endring, inkludert planlegging, implementering og kommunikasjon av endringer i strategier, strukturer, prosesser eller teknologi.

Fokuserer på strategisk bruk av teknologi for å forbedre organisasjonens effektivitet, innovasjon og konkurranseevne. Omfatter alt fra IT-infrastruktur og programvareutvikling til digital transformasjon og cybersecurity.

Handler om ledelse i den digitale tidsalderen, inkludert digital transformasjon av prosesser, produkter og forretningsmodeller, samt utnyttelse av digitale kanaler for kommunikasjon og salg.

Innebærer å lede og støtte utviklingen av nye ideer, produkter, tjenester og prosesser. Det omfatter å skape en kultur for innovasjon, samt å administrere innovasjonsprosesser fra idégenerering til kommersialisering.

🦅 Holistisk 3

Ledelse fokusert på å ta et utzoomet og helhetlig perspektiv på hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit.

Omfatter den overordnede styringen av organisasjonen, inkludert utvikling av visjon, misjon, verdier, og kultur, samt styring av intern og ekstern kommunikasjon.

Innebærer utvikling og implementering av organisasjonens langsiktige mål og strategier for å sikre bærekraftig vekst og konkurranseevne.

Innebærer styring og forbedring av organisasjonens forretningsprosesser for å øke effektiviteten og verdiskapningen.

🌎 Samfunnsansvar 3

Ledelse fokusert på å ta ansvar for samfunnet man er en del av.

Omhandler integrering av bærekraftige praksiser innen alle aspekter av organisasjonens drift. Dette inkluderer miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn for å sikre langvarig overlevelse og ansvarlighet.

Handler om å fremme et arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og inkludering, sikrer like muligheter og behandler alle ansatte rettferdig, uavhengig av bakgrunn, kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientering, etc.

Fokuserer på å fremme etisk atferd i alle organisasjonens handlinger og beslutninger. Dette omfatter utvikling av etiske retningslinjer, opplæring og mekanismer for etisk beslutningstaking.