Anatomy

✋ Delegeringshindre

Forstå de forskjellige intellektuelle, emosjonelle og sosiale barrierene som hindrer noen i å delegere arbeid til andre.

Copy to your organization

Arbeidstrivsel

Jeg liker/trives/knytter mestring til å gjøre arbeidet selv.

Arbeidsegnethet

Jeg er best egnet/kvalifisert til å utføre arbeidet i vårt team/organisasjon.

Arbeidsmistrivsel

Arbeidet er kjedelig/vanskelig, og jeg vil ikke belemre andre med det.

Travelhet

Det går fortere om jeg bare gjøre det selv.

Enkelhet

Det er enklere å fortelle andre hvordan arbeidet bør gjøres fremfor å delegere ansvaret for at arbeidet blir gjort godt.

Kapabilitet

Jeg føler ikke at andre har egenskapene, mestringen eller ansvarsfølelsen som trengs for å gjøre jobben godt.

Kvalitet

Sluttresultatet blir ikke godt nok om det gjøres av andre.

Persepsjon

Jeg frykter å bli oppfattet som lat eller ansvarsfraskrivende (at jeg delegerer fra meg alt arbeidet).

Ansvarsløshet

Andre fullfører ikke eller følger ikke opp godt nok.

Kapasitet

Jeg har ikke noen å delegere det til (ingen har kapasitet til å ta imot flere oppgaver).

Mestringsforståelse

Jeg forstår eller evner ikke å forklare godt nok hva "bra" ser ut som til at jeg mener det er forsvarlig å delegere arbeidet.

Metode

Jeg har ingen metode for å følge opp og forsikre at det jeg delegerer blir godt ivaretatt.

Tillitsmangel

Jeg stoler ikke nok på at andre vil utføre arbeidet tilfredsstillende eller med samme omhu som meg.

Kommunikasjonsbarrierer

Språk- eller kommunikasjonsvansker gjør det utfordrende å overføre nødvendig informasjon eller instruksjoner.

Tap av kontroll

Jeg er bekymret for å miste oversikten over prosjekter eller oppgaver dersom jeg delegerer de.

Eierskap

Jeg frykter at andre ikke har en tilstrekkelig sterk personlig eller følelsesmessig tilknytning til arbeidet til at de vil gjøre en god nok jobb.

Eksternt press

Jeg opplever forventninger eller press fra overordnede eller kunder om at spesifikke personer skal utføre visse oppgaver.