Anatomy

⛰️ Bedriftsstrategi

Få klarhet i hvor bedriften skal og hvordan vi skal komme oss dit. Unngå manglende operasjonalisering og evaluering av strategien.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

👔 Roller 3

Hva er motivasjonen for å etablere en strategi? Hvorfor trenger strategien å eksistere? Hva er den ment å brukes til?

Hvem har hvilke ansvar i forhold til strategien, herunder å bestille, utforme, samkjøre, formidle, tilrettelegge, utføre og evaluere den?

Hvem har en interesse i strategiens suksess?

☝️ Premiss 3

Hva er nøkkelmulighetene som selskapet ser og ønsker å kapitalisere på?

Hva er hovedutfordringene selskapet støter på som strategien må hensynta og navigere i?

Hva er usikkerhetene og risikoene som gjør strategien til en "gamble"?

💡 Underlag 3

Hvilken innsikt, trender og markedsforståelse danner fundamentet for strategien?

Hvilke føringer eller forventninger eksisterer fra stakeholderne som legger grunnlaget for strategien?

Hva tror vi kommer til å skje som påvirker vårt syn på hva vi bør gjøre?

🧭 Retning 3

Hvorfor trenger selskapet å eksistere?

Hva gjør selskapet for hvem?

Hvordan ser vi for oss fremtiden?

📌 Rettesnorer 3

Hvilke bunnlinjer blir vi målt på i styrerommet? F.eks. økonomiske, sosiale, miljømessige, etc.

Hva er de overordnede føringene som skal danne grunnlaget for beslutningstagning, rekruttering og de ansattes adferd?

Hva er vi samsnakket om at er unnvikelig i måten vi bedriver virksomhet på?

🏃 Tilnærming 3

Hva mener vi er en smart (evt lite hensiktsmessig) måte å tilnærme seg oppdraget?

Hvilken posisjon ønsker vi å ha i markedet?

Hvordan trenger vi å posisjonere oss for å oppnå den posisjonen vi ønsker oss?

🌟 Nordstjerner 3

Hvilke overordnede mål ønsker vi å bevege oss mot og når vet vi at vi har nådd dem?

Hvilke overordnede indikatorer ønsker vi å måle oss på, og hva er et akseptabelt prestasjonsintervall?

Hva er vi opptatt av at skal flyte enkelt og smertefritt, og hva ser bra ut som innen disse perspektivene?

🛠️ Implementasjon 2

Hvilke ressurser vil vi trenge for å lykkes med strategien? Eksempelvis kapital, arbeidskraft, rolleinnehavere, kompetanse, prosesser, systemer, infrastruktur, etc.

Hvordan vil vi sørge for å flette strategien inn i selskapets eksisterende prosesser, systemer, struktur og arbeidsflyter?

🔎 Evaluering 5

Hvordan planlegger vi å forsikre at strategien blir forstått, fulgt og aktivt nyttegjort i det daglige arbeidet?

Hva ser strategisk suksess ut som?

Hvor ofte vil strategien evalueres, av hvem og hvordan?

Hva må skje for at vi skal vurdere å gjøre om på eller justere strategien?

Hvordan vi vi samle og organisere læring fra prosessen med med å designe, utføre og evaluere strategi slik at vi kan forbedre fremtidige strategiprosesser?