Anatomy

🤓 Læringsmuligheter

Identifisere forskjellige måter man kan lære om og bli bedre til noe. Bli mer bevisst hva som kan gjøre det enklere og vanskeligere å lære seg noe.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🕵️ Læringstilnærming 3

Hvordan lærer folk seg vanligvis dette?

Hva er de vanligste måtene folk lærer seg å mestre dette emnet? Eksempelvis lese, praktisere, øve, introspisere, reflektere, emosjonelt prosessere, få støtte, bli holdt ansvarlig, etc.

Hva er de vanligste metodene folk nyttegjør for å utvikle mestringen innen dette emnet? Eksempelvis selvstudie, læring på skolebenken, selvpraktisering, praktisering i gruppe, coaching, terapi etc.

Hvem lærer man vanligvis dette fra? Eksempelvis lærere, forfattere, kursholdere, forelesere, foreldre, coacher, psykologer, etc.

💪 Mestere 3

Hvem er gode til dette?

Hvilke personer har skrevet og tenkt på mye på emnet?

Hva slags mennesker anses som eksperter med dyp forståelse for dette emnet?

Hva slags mennesker praktiserer dette emnet ofte og med høy kvalitet?

📚 Tradisjonell læring 3

Hva er tradisjonelle (langformat) måter å lære om dette?

Hvilke bøker kan jeg lese om emnet?

Hva slags kurs kan jeg ta for å fordype meg i dette emnet?

Hvilke typer utdannelser tar for seg dette emnet?

🧑‍💻 Moderne læring 3

Hva er moderne (kortformat) måter å lære mer om dette?

Hvilke konkrete personer kan jeg følge i sosiale medier som poster om dette temaet med faglig god kvalitet på postene?

Hvilke konkrete videoer kan jeg se på Youtube for å bli bedre innen dette emnet?

Hvilke konkrete podcasts kan jeg abonnere på som tar for seg dette emnet?

🛠️ Praktisering 5

Hvordan kan man praktisere dette?

Hva kan jeg øve på for å bli bedre til dette emnet?

Hvor/hvordan finnes det muligheter til å øve?

Hvilke roller kan jeg påta meg som vil gi meg en anledning til å praktisere emnet på jevnlig basis?

I hvilke foreninger er mennesker med utdannelse og kompetanse innen dette emnet organisert?

Hvor treffes mennesker for å utveksle kunnskap og erfaringer med dette emnet?

⚙️ Operasjonalisering 4

Hvordan kan jeg sette praktiseringen av dette i system?

Hva finnes av etablerte rammeverk, metoder eller metodikk jeg kan nyttegjøre til å praktisere dette emnet?

Hvilke ferdighetsett og ferdigheter bør jeg lære meg for å bedre mestre dette emnet?

Hvilke prosesser eller oppskrifter kan jeg bruke for å praktisere dette emnet?

Hvilke verktøy eller systemer kan jeg bruke til praktisere dette emnet?

🤗 Støtteapparat 3

Hva kan man støtte seg til for å lære seg dette bedre og raskere?

Hvem kan jeg hente forståelse og veiledning fra innen dette emnet?

Hvordan kan jeg etablere mekanismer som bidrar til å støtte og ansvarliggjøre meg til å utvikle meg innen dette emnet?

Hvordan kan jeg sørge for å få bekreftelse og validering på hva jeg forstår og mestrer innen dette emnet?

📈 Progresjon 3

Hvordan kan jeg følge med på om jeg blir bedre?

Hva kan jeg reflektere over med jevne mellomrom for å ta stilling til hvor godt jeg forstår og mestrer dette emnet?

Hvordan kan jeg etablere mekanismer som sørger for at jeg evalueres på min mestring og får konstruktiv kritikk på hva jeg kan gjøres bedre.

Hva kan jeg gjøre for å identifisere og markere min progresjon innen dette emnet?

😩 Utfordringer 3

Hva kan gjøre det vanskelig å mestre dette?

Hvilke emosjonelle eller kognitive hindre kan gjøre det vanskeligere å mestre dette emnet?

Hvilke personlighetstrekk eller karaktertrekk kan gjøre det vanskeligere å mestre dette emnet?

Hva slags verdier, perspektiver eller verdenssyn kan gjøre det vanskeligere å mestre dette emnet?