Anatomy

FAU strategi

Skape bevissthet og samsnakkethet innad i en FAU-gruppe om hvordan gruppen skal gå frem for å skape positiv påvirkning på og rundt skolen.

Copy to your organization

Formål og rolle

Hva forstår vi som vårt formål og vår rolle?

Ansvar

Hva forstår vi som vårt ansvar? Hva er det vi skal gjøre og ivareta?

Mandat

Hva forstår vi som vårt mandat? Hva er innenfor og utenfor ting det er vår jobb å ta tak i?

Visjon

Hva ønsker vi å oppnå på lang sikt? Hva jobber vi mot?

Suksessdefinisjon

Hva ser suksess ut som? Når vet vi at vi gjør jobben vår godt?

Evaluering

På hva, når og hvordan evaluerer vi vårt eget arbeid?

Representasjon

Hvordan kan vi sikre at FAU representerer bredden av foreldrebefolkningen og at ulike perspektiver og erfaringer blir hørt og verdsatt?

Forelderinkludering

Hvordan sikrer vi at alle foreldre føler seg inkludert og at mangfoldet innad i elev- og foreldrepopulasjonen hensyntas og verdsettes?

Forelderengasjement

Hvordan skal vi engasjere og oppmuntre til deltagelse og involvering blant foreldrene?

Kommunikasjon

Hvordan skal vi kommunisere internt blant foreldrene og eksternt med skolen og samfunnet? Eksempelvis kommunikasjonskanaler, -verktøy, form og hyppighet.

Skolesamsnakking

Hvordan skal vi sikre en god formidling, dialog og samkjøring med skolen om hva foreldrene ønsker og tenker?

Utfordringer

Hvilke utfordringer ser vi rundt oss som vi mener det gir mening for oss å peke på?

Agenda

Hvilke temaer og saker kan vi sette søkelyset på for å komme disse utfordringene i møte?

Taktikk

Hvordan skal vi gå frem for å skape opplysning, engasjement og aktivitet rundt vår agenda?

Tiltak

Hvilke konkrete tiltak og initiativ kan vi iverksette for å utøve vår strategi?

Ressursbehov

Hva trenger vi av ressurser og hvordan skal vi sikre disse ressursene? Eksempelvis frivillig innsats, finansielle midler, materialressurser, etc.

Samarbeid

Hvem kan vi samarbeide med for å utvide vår påvirkningskraft og ressursbase? Eksempelvis lokale organisasjoner, næringslivet, fageksperter eller andre skoler.

Risikostyring

Hvilke potensielle risikoer ser vi i vår strategi, taktikk og tiltak og hvordan kan disse risikoene mitigeres eller håndteres?