Anatomy

Menneskeforskjeller

De forskjellige aspektene som gjør at mennesker tenker, handler, mestrer og prioriterer ulikt fra hverandre. 

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Kognitiv intelligens

Evnen til å tenke logisk, løse problemer, forstå komplekse ideer, bruke språk og lære fra erfaringer.

Kognitiv kapasitet

Den totale mengden informasjon en person kan forstå, behandle og huske på et gitt tidspunkt.

Nevrodivergens

Eventuelle variasjoner i hjernens utvikling eller fungering sammenlignet med normen.

Gener

Arvelig informasjon lagret i DNA-sekvenser i cellene våre.

Kulturell bakgrunn

Kulturelle normer, verdier, tradisjoner, språk og praksiser en person har vokst opp med eller er en del av basert på deres sosiale og geografiske opphav.

Sosioøkonomisk status

En person eller en gruppes økonomiske og sosiale posisjon i forhold til andre basert på inntekt, utdanning, og yrke.

Miljø

Eksterne faktorer som farger og påvirker en.

Oppvekst

De tidlige årene og omstendighetene man vokser opp under, inkludert sted, familieforhold, og andre tidlige livserfaringer.

Oppdragelse

Måten foreldre eller omsorgspersoner har påvirket ens utvikling gjennom disiplin, omsorg, læring, verdier og vaner.

Formative opplevelser

Viktige hendelser eller perioder i livet som har hatt en varig effekt på ens personlige utvikling.

Utdannelse

Formell og uformell opplæring og læring en person har mottatt, fra grunnskole til høyere utdanning og selvstudier.

Erfaringer

Summen av enkelthendelser og opplevelser som en person har gått gjennom i livet, og som påvirker deres syn og ferdigheter.

Praktiseringsmuligheter

De tilgjengelige ressursene og omgivelsene som tillater en person å utøve og forbedre sine ferdigheter.

Ferdighetssett

En samling spesifikke ferdigheter og evner en person har utviklet gjennom læring eller erfaring.

Informasjonsdiett

Typen og mengden av informasjon som en person regelmessig konsumerer gjennom media, litteratur, samtaler og andre kilder.

Identitet

Summen av alle karakteristikker, roller, verdier, og selvoppfatninger som definerer hvordan en person forstår seg selv.

Selvrelasjon

Hvordan en person forholder seg til seg selv, inkludert selvbilde, selvtillit og selvaksept.

Selvkunnskap

Grad av bevissthet og forståelse en person har om sine egne følelser, tanker, verdier og atferdsmønstre.

Verdier

De grunnleggende overbevisningene og prinsippene som styrer en persons adferd og avgjørelser.

Personlighetstype

Hva slags personlighetstype man har.

Temperament

De grunnleggende aspektene av en persons personlighet som er synlige fra tidlig alder, som følelsesmessig reaktivitet og intensitet.

Psykologisk motstandsdyktighet

Evnen til å mentalt eller følelsesmessig håndtere kriser eller gå tilbake til pre-traume status raskt.

Emosjonell intelligens

Evnen til å identifisere, forstå og håndtere egne og andres følelser på en effektiv måte.

Holdninger

En persons faste meninger eller følelser om mennesker, objekter, eller ideer som ofte preger deres reaksjoner og adferd.

Tendenser

Regelmessige mønstre i adferd eller reaksjoner en person viser i bestemte situasjoner.

Energiforvaltning

Hvordan en person administrerer og anvender sin fysiske og mentale energi for å maksimere personlig effektivitet og velvære.

Hensyn

Hvem eller hva man hensyntar.

Prioriteringer

Hvordan en person rangordner viktigheten av ulike aspekter av livet, som arbeid, familie, fritid og personlige mål.

Suksessdefinisjon

Hvordan en person definerer hva det vil si å lykkes, basert på personlige, profesjonelle eller sosiale kriterier.

Motiver og mål

De indre drivkreftene som fører til handlinger, og de konkrete målene en person setter seg for å oppnå personlige eller profesjonelle resultater.

Tro og spiritualitet

En persons religiøse tro eller spirituelle overbevisninger og praksiser som påvirker deres verdenssyn og adferd.

Interesser og lidenskaper

De aktivitetene eller emnene som tiltrekker en persons oppmerksomhet og entusiasme, ofte ledende til hobbyer eller karrierer.

Fysiske helseforhold

De biologiske eller fysiske aspektene ved en persons helse, inkludert medisinske tilstander eller fysiske begrensninger og kapasiteter.