Anatomy

👔 Rolleklarhet

Få klarhet i hva som forventes av meg i min rolle. Unngå usikkerhet, misforståelser og tvetydighet rundt rolleforventninger.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🤩 Verdiskapning 3

Hvordan forventes jeg å skape verdi for og på vegne av organisasjonen?

Hva er formålet med rollen? Hvorfor trenger den å eksistere? Hvilke gevinster skaper den? Hvilke smerter forhindrer den?

Hvem er rollen ment å skape verdi for og hva er de på jakt etter?

Hvilke løsninger forventes jeg å kunne levere til verdimottakerne? Hva er de overordnede forventningene til disse løsningene?

👏🏼 Suksess 4

Hva ser det å lykkes ut som?

Hvilke prestasjonsindikatorer forventes jeg å påvirke positivt? Hvordan forventes jeg å skape denne påvirkningen?

Hvilke overordnede mål forventes jeg å bidra til? Hvordan forventes jeg å bidra?

Hvilke dimensjoner av kvalitet, helse og velfungering har jeg ansvar for å evaluere, og hvilke perspektiver forventes jeg å hensynta i min evaluering?

Hvordan forventes jeg å tenke og angripe problemstillinger for å passe inn i kulturen?

👔 Mandat 4

Hva rår jeg over?

Hvilke ansvarsområder har jeg ansvar for, og eventuelt med hvilke begrensninger?

Hvilke beslutninger kan jeg ta? Hvor går grensen mellom hvor jeg kan opererere på egen hånd og hvor jeg trenger å be om godkjenning og avklaring fra andre?

Hvilke ressurser (personell, økonomi, utstyr, etc) har jeg ansvar for og kontroll over?

Hva forventes jeg å praktisere og ivareta på jevnlig basis? Hvor ofte forventes det ivaretatt?

💪🏼 Mestring 4

Hva forventes jeg å kunne?

Hvilke ferdighetssett forventes jeg å mestre? Hvor dyktig forventes jeg å være?

Hvilke prosesser forventes jeg å bidra til? Når og hvordan forventes jeg å bidra?

Hvilke teknologier og programvare forventes jeg å kunne forstå og nyttegjøre effektivt? Hva innebærer det det å mestre disse effektivt i mitt arbeid?

Hvor kan jeg utvikle meg for å skille meg ut positivt fra øvrige eller tidligere utøvere av rollen?

⚠️ Hindre 3

Hvilke hindre forventes jeg å navigere?

Hvilke utfordringer forventes jeg å angripe og hva forventes i min håndtering av de?

Hvilke risikoer forventes jeg å forvalte og hvordan forventes jeg å forvalte dem?

Hvilke usikkerheter forventes jeg å avklare og hvordan forventes jeg å gå frem for å gjøre det?

💬 Kommunikasjon 4

Hvordan forventes jeg å kommunisere?

Hvem (eksempelvis andre team eller roller) forventes jeg å kommunisere og samarbeide med? Hva forventes vi å samarbeide om, og hva slags informasjon forvents vi å utveksle?

Hvilke interessenter er involvert i eller påvirket av arbeidet mitt? Hva er deres forventninger, behov og prioriteringer knyttet til mitt arbeid?

Hvilke leverandører forventes jeg å kommunisere og samarbeide med?

Hvilken informasjon forventes det at jeg rapporterer til hvem, og med hvilken hyppighet?

🤝 Føringer 5

Hva forventes jeg å nyttegjøre og hensynta i arbeidet mitt?

Hvilke sjekklister forventes jeg å følge og når forventes de fulgt?

Hva slags innsikt om hvilke innsiktsområder forventes jeg å bruke, opprettholde og videreutvikle som en del av arbeidet mitt? Hvor forventes jeg å vedlikeholde og opprettholde klarhet i innsikten?

Hvilke systemer og utstyr forventes jeg å bruke i arbeidet? Når forventes det benyttet?

Hvilke maler forventes jeg å nyttegjøre, og når forventes de nyttegjort?

Hvilke retningslinjer forventes jeg å følge og innrette meg etter?

📌 Fokus

Dersom jeg er presset på tid, hva er det viktigste jeg må forsikre at blir ivaretatt?