Anatomy

🧭 Livsnavigasjon

Få klarhet i hva jeg opplever riktig, viktig og retningsstyrende for min tid, tenkning, innsats, adferd og beslutninger. Sikre at jeg lever i tråd med mine verdier og prinsipper.

Copy to your organization

🏃🏾 Adferd 6

Hva som veileder mine handlingsmønster.

Ting som virkelig betyr noe for meg på det mest fundamentale nivået. Eksempelvis å tjene gud, menneskelig velferd, vern av miljøet, familie og relasjoner, søken etter kunnskap, kunstnerisk uttrykk, sosial rettferdighet, selv-realisering, etc.

Rettesnorer jeg opplever iboende verdifulle og som veileder min daglige adferd. Eksempelvis: åpen, jordnær, pålitelig, pragmatisk, inkluderende, etc.

Kvaliteter eller egenskaper jeg anser som moralsk gode og ønskelige i en person, og som jeg etterstreber å praktisere. Eksempelvis ærlighet, mot, medfølelse, tålmodighet, etc.

Føringer som farger min oppførsel og behandling av meg selv og andre. Eksempelvis integritet, rettferdighet, og ansvarlighet. 

Hva lar jeg meg styre av i det daglige? Eksempelvis intuisjon, strategi, plan, pliktfølelse, ansvarsfølelse, motivasjon, lyst, frykt, selvdisiplin, etc.

Hva styrer hvordan jeg angriper problemer og forvalter min energi? Er jeg mest fokusert på å løse problemer hvis og når de oppstår (kortsiktig strategi), eller investerer jeg tid og energi i å unngå at problemer oppstår eller gjentar seg (langsiktig strategi).

🧒 Oppvekst 2

Ting jeg opplevde som ung som farger hvordan jeg navigerer i voksenlivet.

Hva har jeg opplevd som former og farger hvordan jeg navigerer i verden (eks. utdannelse, familieforhold, sosiale interaksjoner, traumer, triumfer, etc)?

Hva fikk jeg for lite av i oppveksten som jeg jakter eller forsøker å korrigere for i voksen alder? Eksempelvis frihet, veiledning, kjærlighet, anerkjennelse, støtte etc.

📕 Regelsett 5

Min subjektive oppfatning av hvordan jeg bør leve.

Hvilke tankeskoler (schools of thought) abonnerer jeg på og navigerer etter? Eks. den naturvitenskaplige, den religiøse, den intellektuelle, den emosjonelle, den relasjonelle, den spirituelle, den pragmatiske, etc

Hvem eller hva lytter jeg til og innretter meg etter? Eksempelvis forskning, religiøse tekster, historisk anerkjente tenkere, historisk visdom, sosiale miljøer, myndigheter, autoritetspersoner, meg selv, etc.

Hvordan jeg tenker på og forholder meg livet. Hvilke perspektiver jeg har på livet, dets betydning, min eksistens og mitt ansvar som livsinnehaver.

Kodene jeg lever livet mitt etter (tenk "Mine 10 bud for livet"). Eksempler kan være å prioritere familie og venner, tilstrebe kontinuerlig selvforbedring, bidra positivt til samfunnet, etc.

Ting jeg sier til meg selv for å konsentrere min oppmerksomhet eller minne meg på hva som er riktig og viktig for meg.

↔️ Retning 3

Hvor jeg har tenkt meg.

Hvorfor jeg eksisterer.

Hvem jeg ønsker å hjelpe og hvordan jeg ønsker å bidra.

Mitt idealistiske bilde av en bedre verden som et resultat av mitt bidrag.

👏🏼 Evaluering 3

Hvordan jeg evaluerer om livet mitt beveger seg i riktig retning.

Hva jeg bryr meg om at fungerer godt ved meg selv og mine omgivelser.

Hva jeg får ut av livet når jeg mener jeg lykkes. Hvordan jeg forstår, tenker på og evaluerer min egen suksess.

Hva jeg optimaliserer min daglige tilværelse for. Eksempelvis ro, gøy, frihet, angerminimering, kjærlighet, etc.

🏔 Målsettinger 5

Hva jeg ønsker å utrette.

Ting jeg anser som min plikt og ansvar å bidra til.

Ting jeg ønsker å påvirke positivt.

Ting jeg har et håp eller ønske om å få til på sikt.

Ting jeg ønsker å bli bedre på, få til eller bestemme meg for i overskuelig framtid.

TIng jeg ønsker å oppnå og utrette innen en fastsatt deadline.

👀 Perspektiv 3

Hvordan jeg oppfatter, tolker og forstår verden rundt meg.

Hva jeg tenker, tror og mener om verden.

Hva jeg tror om livet, dets formål og hva et godt liv ser ut som.

Hva er jeg bryr meg om å påvirke positivt (eksempelvis politikk, miljø, samfunn, etc).

🪞 Selvperspektiv 3

Hvordan jeg oppfatter, tolker og forstår meg selv.

Tanker jeg har om hvem jeg er og hvilken verdi jeg synes jeg har.

Mennesker jeg ser opp til som farger hvordan jeg selv handler (innen eksempelvis det intellektuelle, relasjonelle, emosjonelle, kreative, mindset, etc).

Uttrykk som representerer hvordan jeg foretrekker eller ønsker å navigere i verden.

🌱 Livsutvikling 4

Hvordan jeg går frem for å gjøre livet mitt bedre.

Hvordan jeg tar til meg ny kunnskap relevant for meg og min situasjon.

Hvordan jeg utvikler kunnskap om hvem jeg er og hva som foregår inne i meg.

Hvordan jeg identifiserer og jobber med de tingene som hinder meg i å bli den beste versjonen av meg selv.

Hvordan jeg identifiserer og utbedrer de tingene ved tilværelsen min som påvirker min opplevelse av å ha det bra.

🤔 Beslutninger 6

Hva som styrer mine beslutninger.

Hva jeg anser som viktigst eller mest verdifullt i livet. Eksempelvis "bruke tiden sin riktig", "evne til selvstendighet", etc.

Hva legger jeg til grunn for måten jeg går frem på, tar beslutninger, og forholder meg til kompleksitet, usikkerhet og problemløsning. Eksempelvis utforske, skape klarhet, samle data, få et overblikk, analysere, etc.

Hva jeg vanligvis optimaliserer for i beslutninger. Eksempelvis raske beslutninger, data-drevne beslutninger, ikke-reversible beslutninger, forankrede beslutninger, unngå å skuffe noen, etc.

Hva driver meg til handling, beslutning og forpliktelse? Eksempelvis at det haster, er viktig, er enkelt, er gøy, er den riktige tingen å gjøre, er min plikt/ansvar, er noe jeg knytter mestring til, etc.

Hva slags person forsøker og ønsker jeg å være? Hvordn ønsker jeg å behandle andre?

Hvordan jeg ønsker bli oppfattet og husket.