Anatomy

Uklarhet

Identifisere og gjenkjenne fraværet av klarhet. Få bedre oversikt over og forståelse for hva som forhindrer økt klarhet.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🤯 Oppfatning 5

Noe som er uklart fordi vi ikke klarer å se det tydelig.

Noe som er vanskelig å skille eller forstå på grunn av manglende skarphet eller presisjon.

In a literal or metaphorical sense, a blur represents a lack of distinctness or sharpness, contrasting with the sharp and distinct nature of clarity.

Mangel på konsentrasjon eller tydelig forståelse av hva som viktigst/riktigst.

Noe som er vanskelig å tolke eller forstå.

Noe som er vanskelig å se gjennom.

😰 Navigasjon 2

Noe som er uklart fordi vi ikke vet hvilken retning som er fordelaktig for oss.

Manglende innsikt i hva som er rett, sant eller best.

Mangel på klarhet i hvor vi skal.

🤷‍♂️ Veivalg 5

Noe som er uklart på grunn av manglende data, samsnakkethet eller konkludering.

Mangel på sikkerhet eller bestemthet.

Noe som ennå ikke er løst, forstått eller definert.

Noe som ikke er besluttet eller konkludert på.

Manglende konsensus.

Usikkerhet eller mangel på overbevisning.

😩 Struktur 5

Noe som er uklart fordi det ikke er plassert i ordnede former.

Noe som er forvirrende og vanskelig å forstå eller organisere.

Mangel på struktur eller orden.

Noe som er sammensatt av mange deler og derfor vanskelig å forstå eller løse.

Noe som er vanskelig å forstå på grunn av dets sammensatte natur. 

Noe som er ukjent, uforklarlig eller hemmelighetsfullt.

😡 Kommunikasjon 3

Noe som er uklart på grunn av mangelfull eller tilslørt formidling.

Noe kan tolkes på flere måter eller mangler entydighet.

Noe som er uspesifikt eller ikke godt definert.

Noe som er skjult eller tilslørt.

😳 Forståelse 3

Noe som er uklart på grunn av manglende kunnskap eller feiltolkning.

Mangel på kunnskap, innsikt, informasjon eller bevissthet.

Desorientert eller usikker, ofte grunnet mottak av motstridende eller kompleks informasjon. 

Noe er feiltolket eller feilforstått.