Anatomy

Ledelsesfilosofi

Bedre forstå hvordan du selv eller de rundt deg tenker på og tilnærmer seg ledelse, og hvilke konsekvenser det har for hva man fokuserer på.

Copy to your organization

🤗 Personfokusert 3

Ledelse fokusert på de som produserer resultatene.

Forsikre at det et tydelig hvor vi skal og hvem som tar seg av hva.

Gjøre det enkelt å gjøre jobben riktig.

Proaktivt kartlegge hva folk trenger for å gjøre en best mulig jobb.

🏭 Prosessfokusert 3

Ledelse fokusert på måten resultatene skapes.

Etablere et rammeverk for hvordan bedriften skal organiseres og forbedres.

Identifisere, tydeliggjøre og operasjonalisere nøkkelprosesser.

Etablere en feedback loop og systemer for å handle på utbedringsforslag.

📈 Prestasjonsfokusert 3

Ledelse fokusert på resultatene som produseres.

Etablere forventninger til prestasjon og resultater.

Utforme systemer for belønning eller straff som samsvarer med ønsket resultat.

Evaluere og belønne prestasjon basert på måloppnåelse.

🕊 Autonomifokusert 3

Ledelse fokusert på å la folk bestemme og finne ut av ting på egen hånd.

Formidle de ytre rammene for handlingsrom og beslutninger.

Ta imot og adressere spørsmål og behov for hjelp ved behov.

Oppfordre til justering når arbeidet ikke produserer ønskede resultater.

🧐 Selvfokusert 4

Ledelse fokusert på en selv og eget kontrollbehov.

Bestemmelse over hva som gjøres hvordan ned på detaljnivå.

Følge med tilstedeværelse og adferd for å forsikre at denne er som ønsket.

Overstyre beslutninger og fremgangsmåter eller overta arbeid som ikke oppleves godt nok utført.

Løfte frem seg selv, ens kvalifikasjoner og prestasjoner.

😶 Inaktiv 5

Ledelse fokusert på andre ting enn det å lede.

Akseptere å bli tråkket på eller overkjørt av andre.

Ikke formidle hva man forventer eller når forventningen ikke møtes.

Stadig endre på og tilføre nye prioriteringer.

Manglende evne, vilje eller tid avsatt til å stake ut retning.

La folk få alt de ønsker seg.