Health check

Ledelsesresultater

Evaluere i hvilken grad vi lykkes å skape og opprettholde produktet av god ledelse.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledergruppefungering , Lederfungering , Organisasjonsfungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Ansattopplevelse

Mestring

Mestring handler om ansattes evne til å utvikle og bruke sine ferdigheter og kompetanse i arbeidssituasjoner. Dette perspektivet vurderer hvor godt organisasjonen støtter ansattes vekst og utvikling, og om ansatte har muligheten til å ta på seg utfordrende oppgaver som gir dem en følelse av prestasjon og kompetanse. Når ansatte opplever mestring, er de mer sannsynlig engasjert og tilfreds med sitt arbeid, og de bidrar til å oppnå organisasjonens mål på en mer effektiv måte.

Engasjement

Engasjement refererer til ansattes følelsesmessige investering i sitt arbeid og organisasjonen som helhet. Dette perspektivet vurderer hvor entusiastiske, dedikerte og motiverte ansatte er til å bidra til organisasjonens suksess. Engasjerte ansatte er kjennetegnet av høy jobbtilfredshet, lojalitet og vilje til å legge ned en ekstra innsats for å oppnå felles mål. Et sterkt engasjement fra ansatte kan ha en positiv innvirkning på produktivitet og kvalitet i arbeidet.

Rolleklarhet

Rolleklarhet refererer til tydeligheten rundt ansattes ansvar, oppgaver og forventninger i organisasjonen. Dette perspektivet vurderer hvor godt organisasjonen kommuniserer og definerer roller og ansvar, slik at ansatte har en klar forståelse av hva som kreves av dem. Når ansatte opplever rolleklarhet, føler de seg mer trygge og i stand til å utføre sitt arbeid effektivt. Tydelige forventninger og roller bidrar til å minimere konflikter og forvirring i arbeidsmiljøet.

Målklarhet

Målklarhet handler om hvor tydelige organisasjonens mål og målsetninger er for ansatte. Dette perspektivet vurderer om ansatte forstår organisasjonens overordnede visjon, mål og hvordan deres individuelle bidrag støtter disse målene. Når ansatte har klarhet om organisasjonens mål, er de mer motiverte og rettet mot å oppnå dem. Dette kan også hjelpe med å skape en følelse av formål og tilhørighet blant ansatte, da de ser hvordan deres arbeid bidrar til organisasjonens suksess.

Dialog

Samarbeidsklima

Samarbeidsklima refererer til atmosfæren eller den generelle stemningen i et arbeidsmiljø når det gjelder samarbeid, kommunikasjon og relasjoner mellom ansatte. Det handler om hvordan mennesker samhandler og arbeider sammen for å oppnå felles mål.

Et positivt samarbeidsklima kjennetegnes av tillit, åpenhet, respekt og støtte blant teammedlemmene. Det oppmuntrer til deltakelse, engasjement og bidrar til at ansatte føler seg trygge og komfortable med å uttrykke sine meninger og ideer. I et slikt klima er det vanlig at ansatte samarbeider, deler kunnskap og erfaringer, og jobber mot felles suksess.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er utvekslingen av informasjon, ideer, tanker og følelser mellom mennesker. Kommunikasjon skjer gjennom forskjellige kanaler, som språklig uttrykk, kroppsspråk, skriftlig formidling og ikke-verbale signaler. Målet med kommunikasjon er å formidle budskapet klart og tydelig, og å oppnå gjensidig forståelse mellom avsenderen og mottakeren.

Effektiv kommunikasjon innebærer ikke bare å formidle informasjon, men også å lytte aktivt til andre, stille relevante spørsmål, og være oppmerksom på non-verbale signaler for å tolke budskapet riktig. Det handler om å være klar, presis og konsistent i ens kommunikasjon.

Driv

Formål og strategi

Formål og strategi refererer til målet og den overordnede veiledningen som styrer handlingene og beslutningene til en person, organisasjon eller gruppe. Det handler om å ha en klar visjon eller intensjon som gir veiledning for å oppnå ønskede resultater.

Fokus

Fokus refererer til evnen til å rette oppmerksomheten og energien mot en spesifikk oppgave, mål eller situasjon. Det innebærer å konsentrere seg om en bestemt ting eller aktivitet og eliminere distraksjoner eller unødvendig støy.

Fokus kan være knyttet til både korte og langsiktige mål. På kort sikt kan man ha fokus på å fullføre en bestemt oppgave, løse et problem eller oppnå et spesifikt resultat. På langsiktige mål kan man ha fokus på å realisere visjoner, oppnå karriereambisjoner eller oppfylle personlige mål.

For å oppnå og opprettholde fokus kan det være nyttig å skape et passende miljø som reduserer distraksjoner, implementere tidsstyringsmetoder, bruke prioriteringsteknikker og trene oppmerksomhets- og konsentrasjonsevner.

Motivasjon

Motivasjon refererer til de indre eller ytre faktorene som driver en person til å handle, sette mål og opprettholde innsatsen for å oppnå disse målene. Det er en kraft eller drivkraft som styrer adferden og gir retning og energi til handlingene våre.

Formålet med motivasjon er å aktivere, rettlede og opprettholde adferd som er rettet mot å oppnå bestemte mål. Motivasjon er viktig for å opprettholde utholdenhet og innsats over tid, og det spiller en avgjørende rolle i å oppnå suksess og prestasjoner. Motiverte personer har en større sannsynlighet for å være engasjert, produktive og ha et høyere nivå av jobbtilfredshet.

For ledere og organisasjoner er det viktig å forstå motivasjonsfaktorer og skape et miljø som fremmer motivasjon hos ansatte. Dette kan inkludere å gi meningsfulle oppgaver, anerkjennelse og belønninger, klare målsettinger, muligheter for utvikling og autonomi. Ved å forstå og styrke motivasjonen kan man bidra til økt trivsel, engasjement og produktivitet både på individnivå og organisasjonsnivå.

Eierskap

Ansvarliggjøring

Ansvarliggjøring, refererer til å delegere makt, ansvar og myndighet til enkeltpersoner eller grupper for å ta egne beslutninger og handle på en autonom måte. Det innebærer å gi mennesker tillit, støtte og ressurser til å ta ansvar for sine egne handlinger og bidra aktivt til organisasjonens eller teamets mål.

Ansvarliggjøring krever tydelig kommunikasjon av forventninger, klare mål og retningslinjer, samt tilstrekkelig støtte og ressurser for å kunne ta ansvar. Det er viktig å etablere et klima av tillit og gjensidig respekt der feil og læring blir akseptert og brukt som en mulighet for forbedring.

Autonomi

Autonomi refererer til evnen til å ta beslutninger og handle uavhengig, uten ekstern innblanding eller pålegg. Det innebærer frihet til å styre ens egne handlinger, basert på individuelle vurderinger, verdier og preferanser.

I arbeidsmiljøet kan autonomi manifestere seg som muligheten til å ha innflytelse over ens eget arbeid, ta egne beslutninger og ha fleksibilitet i å organisere og planlegge oppgaver. Autonome ansatte har ofte større handlingsrom til å bruke sin kunnskap, erfaring og kreativitet for å løse problemer og bidra til organisasjonens mål.

Momentum

Retention

Retention handler om evnen til å beholde dyktige og verdifulle ansatte i organisasjonen over tid. Dette perspektivet vurderer hvor godt organisasjonen klarer å opprettholde sitt menneskelige kapital, spesielt de som besitter kritisk kompetanse eller har potensial for vekst. Høy retention indikerer vanligvis at organisasjonen er i stand til å gi en positiv arbeidsopplevelse, utviklingsmuligheter og karriereveier som motiverer ansatte til å bli værende.

Kompetanse

Kompetanse refererer til de ferdighetene, kunnskapene og evnene som ansatte har, og hvordan de brukes for å oppnå organisasjonens mål. Dette perspektivet vurderer om organisasjonen har riktig kompetanse på plass, om den investerer i utvikling av ferdigheter og kunnskaper hos sine ansatte, og om den er i stand til å tilpasse seg endringer i kravene til kompetanse i markedet eller bransjen. Kompetanse er avgjørende for organisasjonens evne til å levere resultater og holde tritt med utviklingen.

Skalering

Skalering handler om organisasjonens evne til å vokse, utvide seg eller tilpasse seg endrede forhold uten å miste effektivitet og kvalitet. Dette perspektivet vurderer om organisasjonen har et solid grunnlag og fleksible prosesser som kan støtte vekst og skalering. Det innebærer også å vurdere hvordan organisasjonen håndterer økt arbeidsbelastning, behovet for flere ressurser og utvidelse til nye markeder eller områder.

Relasjonelt

Tillit

Tillit er viktig på både personlig og profesjonelt nivå. I arbeidsmiljøet er tillit avgjørende for effektivt samarbeid, produktivitet og trivsel. Når ansatte har tillit til sine ledere og kolleger, er de mer villige til å dele informasjon, samarbeide, ta risiko og bidra med sine beste evner. Tillit bidrar også til å skape et positivt arbeidsmiljø preget av åpen kommunikasjon, respekt og samarbeid.

Bygging av tillit krever tid, konsistens og handling. Det innebærer å oppfylle løfter, være åpen og ærlig, holde konfidensialitet, og vise respekt og omsorg for andre. Tillit kan også bli styrket gjennom å være lydhør overfor andres behov og bekymringer, og ved å vise seg som en pålitelig og ansvarlig aktør.

Samkjøring

Formålet med samkjøring er å oppnå synergi og optimalisere resultatene ved å koordinere innsatsen fra flere enheter eller individer. Det handler om å sikre at alle involverte parter beveger seg i samme retning og jobber i harmoni for å oppnå ønskede resultater. Samkjøring er spesielt viktig i komplekse oppgaver eller prosjekter der ulike deler av organisasjonen må samhandle og integreres.

For å oppnå samkjøring er det nødvendig med klar kommunikasjon, tydelige mål og ansvarsområder, og et felles forståelsesgrunnlag. Det kan også innebære å etablere systemer, prosedyrer eller rutiner som støtter samarbeid og samhandling mellom ulike enheter eller team. Samkjøring krever også fleksibilitet og evne til å tilpasse seg endringer og uforutsette situasjoner.

Samkjøring kan oppnås gjennom regelmessig kommunikasjon, koordinering av aktiviteter, deling av informasjon og kunnskap, og etablering av felles retningslinjer eller standarder. Det kan også involvere å identifisere og løse eventuelle utfordringer eller hindringer som kan oppstå underveis.

Trygghet

Formålet med trygghet er å skape en atmosfære der en person eller gruppe kan føle seg komfortable, avslappet og i stand til å utforske, uttrykke seg og utføre oppgaver på best mulig måte. Trygghet er grunnleggende for trivsel, læring og vekst.

Trygghet er spesielt viktig i arbeidsmiljøet, der det bidrar til å skape et klima preget av tillit, engasjement og produktivitet. Når ansatte føler seg trygge, er de mer sannsynlig å ta initiativ, være kreative, samarbeide og ta nødvendige risikoer for å oppnå organisatoriske mål.

Trygghet kan skapes gjennom ulike faktorer. Det kan være gjennom et støttende og inkluderende sosialt miljø, klare og forutsigbare strukturer og rutiner, tillitvekkende og rettferdige ledelsespraksiser, god kommunikasjon og oppmuntring til å uttrykke meninger og bekymringer.

Styring

Oversikt

Oversikt refererer til en forståelse eller kjennskap til helheten, detaljene eller den generelle situasjonen av noe. Det innebærer å ha en samlet og klar oppfatning av noe, enten det er informasjon, data, situasjoner eller ressurser.

En god oversikt bidrar til å skape klarhet, redusere usikkerhet og muliggjøre mer effektiv handling. Det hjelper også med å identifisere eventuelle mangler, avvik eller områder som krever ytterligere undersøkelse eller handling. En grundig og nøyaktig oversikt er derfor et verdifullt verktøy i ulike kontekster for å oppnå bedre forståelse og bedre beslutninger.

Kontroll

Kontroll refererer til prosessen med å overvåke og vurdere aktiviteter, prosesser eller situasjoner for å sikre at de er i samsvar med etablerte standarder, retningslinjer eller mål. Formålet med kontroll er å identifisere avvik, feil eller potensielle risikoer, og å iverksette tiltak for å korrigere eller håndtere dem.

Er det etablert klare retningslinjer, prosedyrer eller systemer for å sikre at arbeidsprosesser og aktiviteter utføres på en strukturert og hensiktsmessig måte? Er det en effektiv overvåking og oppfølging av resultater, ressursbruk og kvalitet? Er det etablering av passende rapporteringssystemer og rutiner for å identifisere avvik eller risikoer? Er det en tydelig fordeling av ansvar og myndighet, og er alle involverte parter klar over sine roller og forpliktelser?

Samsvar

Samsvar refererer til tilstanden der noe er i samsvar eller overensstemmelse med spesifikke krav, standarder, retningslinjer eller forventninger. Det handler om å oppfylle gitte regler eller kriterier og handle i samsvar med dem.

Samsvar kan variere avhengig av konteksten. Det kan omfatte juridiske forskrifter, bransjestandarder, etiske retningslinjer, interne retningslinjer eller avtaler. Når man oppfyller kravene eller følger de etablerte standardene, oppnår man samsvar.

Å oppnå samsvar krever ofte at man etablerer systemer, rutiner og kontroller for å sikre at kravene blir oppfylt kontinuerlig. Dette kan omfatte overvåking, rapportering og revisjon av aktiviteter for å sikre at samsvarsnivået opprettholdes over tid.

Teamresultater

Produktivitet

Folk bruker lite tid på å produsere store kvantum.

Kvalitet

Leveransene møter forventningene tid, pris og omfang.

Måloppnåelse

Målene som er satt nås basert på predefinerte kriterier til tid og måloppnåelse.

Tydelighet

Klarhet

Klarhet refererer til tilstanden eller kvaliteten av å være tydelig, forståelig eller transparent. Det handler om å ha klar og presis informasjon, klare mål eller en tydelig kommunikasjon som gjør det mulig for mennesker å forstå, tolke og handle i samsvar med det som er nødvendig eller ønskelig.

Formålet med klarhet er å sikre at alle involverte parter har en felles forståelse og et felles grunnlag for å handle. Det bidrar til å redusere misforståelser, feil og konflikter som kan oppstå når kommunikasjonen er uklar eller tvetydig. Klarhet er spesielt viktig i arbeidsmiljøet, der tydelig kommunikasjon bidrar til å sikre effektivt samarbeid, koordinering av oppgaver og oppnåelse av felles mål.

Klarhet kan oppnås gjennom klare og konkrete språkbruk, bruk av tydelige strukturer eller modeller, bruk av visuelle hjelpemidler som diagrammer eller oversikter, og ved å oppmuntre til spørsmål og avklaringer når det er nødvendig. Det krever også å være bevisst på mottakerens perspektiv og tilpasse kommunikasjonen etter deres behov og kunnskapsnivå.

I tillegg til å fremme tydelig kommunikasjon, kan klarhet også omfatte å ha klare mål, forventninger og roller i en gitt situasjon. Klarhet i mål hjelper enkeltpersoner eller team med å vite hva som skal oppnås, hva som er viktigst, og hva som forventes av dem. Dette gir en retning og fokus som kan bidra til økt produktivitet, motivasjon og prestasjoner.

Gjennomsiktighet

Gjennomsiktighet refererer til åpenhet, ærlighet og tilgjengelighet av informasjon, prosesser eller beslutninger. Det innebærer å dele relevant informasjon på en klar og forståelig måte, og å gi innsikt i hvordan ting blir gjort eller avgjort.

Formålet med gjennomsiktighet er å skape tillit, ansvarlighet og muliggjøre informert deltakelse og engasjement. Gjennomsiktighet innebærer å gi alle berørte parter tilgang til nødvendig informasjon for å forstå hva som skjer, hvorfor det skjer, og hvilken påvirkning det kan ha.

I en organisasjon betyr gjennomsiktighet å dele informasjon om organisatoriske mål, strategier, beslutningsprosesser, økonomiske resultater og eventuelle relevante konflikter eller risikoer. Det inkluderer også å være åpen om feil eller feilgrep som kan oppstå, og å håndtere dem på en åpen og ansvarlig måte.

For å oppnå gjennomsiktighet er det viktig å etablere klare retningslinjer og standarder for informasjonsdeling, sikre at informasjon er tilgjengelig og forståelig, og oppmuntre til spørsmål og dialog. Gjennomsiktighet krever også at organisasjonen er villig til å lytte til tilbakemeldinger og håndtere bekymringer eller kritikk på en konstruktiv og åpen måte.