Health check

Ledelsestilrettelegging

Hvem har ansvaret for å tilrettelegge for å praktiseringen av god ledelse i vår organisasjon?

God ledelse krever tilrettelegging i flere ledd. Disse leddene er ofte fordelt over flere personer i både ledergruppa, HR og økonomi. Denne fragmenteringen gjør at det helhetlige tilretteleggingsansvaret fort kan bli ansvarspulverisert, noe som kan skape grobunn for friksjon og skyldfordeling.

Formålet med denne helsesjekken er å holistisk evaluere i hvilken grad vi har tydelig identifisert og fordelt perspektivene som bidrar positivt til praktisering og forbedring av ledergjerningen, og hvor godt de ivaretas.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledergruppefungering , Organisasjonsfungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Insentiver

Anerkjenne og belønne praktisering av god ledelse. Slå ned på manglende og dårlig praktisering.

Kultur

Bygge en sterk lederkultur.

Rekruttering

Finne, evaluere og velge ut kompetente og lederbevisste ledere.

Rolleavklaring

Tydeliggjøre lederroller,  lederansvar og hvem som innehar hvilke roller i hvilken kontekst.

Rolleklarhet

Sikre at lederne har en dyp kjennskap til og komfort med generelle og spesielle lederforventninger.

Støtte

Følge opp og støtte ledere i ledergjerningen og lederutfordringer.

Feedback

Evaluere og gi tilbakemelding på lederprestasjoner og utviklingspotensiale.

Data

Sikre et solid, nyansert og objektivt data-grunnlag i prioriteringer og beslutninger.

Utvikling

Utvikle ledernes lederbevissthet og lederkompetanse.

Metode

Bygge, fasilitere og forbedre lederprosesser.

Prioritering

Sette av og verne om tid og penger til å praktisere og forbedre holistisk ledelse, strategi og organisasjonsutvikling.

Operasjonalisering

Sikre metodisk og uniform praktisering av beste praksiser innen ledelse på tvers av organisasjonen.