Health check

Innsiktsdelingsstrategi

Dele innsikt på en måte hvor mottageren opplever det velkomment og nyttig, og avsenderen opplever å ha bidratt positivt til å skape verdi.

Unngå å presse innsikt på folk som ikke ønsker eller har kapasitet til det. Sikre at avsenderen unngår avvisning, får anerkjennelse og lærer om hva slags innsikt som har hvilken effekt for hvem.

Copy to your organization

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

1 - Omfang

Hvem

Hvem deler jeg innsikt med?

 • Egne barn
 • Kone
 • Søsken
 • Familie
 • Venner
 • Kunder
 • Bekjentskaper/forretningsforbindelser
 • Alle

Når

Når deler jeg innsikt?

 • Konkret situasjon vs reglemessig abonnement
 • Forespørsel om hjelp, vs deling av noe jeg tror noen kan ha nytte av

2 - Mottagerhensyn

Modenhetshensyn

Hvem er klare for å motta hvilke typer innsikt?

 • Alder
 • Modenhetsnivå
 • Life level
 • Livsbevissthet
 • Mental robusthet

Personlighetshensyn
 • Grad av åpenhet
 • Grad av endringsvilje
 • Grad av selvstendighet
Kanalhensyn

I hvilke kanaler kan mottageren best ta i mot, organisere, prioritere og prosessere innsikt?

Konsentrasjonshensyn

I hvilken grad har mottageren oppmerksomhet og fokus å avse til ny innsikt.

Problemløsningsmotivasjon

Hvor interessert er vedkommende i å løse problemet (fremfor å få trøst, oppmuntring eller bare bli hørt).

Kapasitetshensyn

Hvordan deler jeg en rett mengde innsikt?

 • Hvordan porsjonerer jeg innsikten?
 • Hva er den totale mengden innsikt jeg deler?

Mandathensyn
 • Har jeg et ansvar for å dele innsikt?
 • Har jeg fått et mandat til å dele innsikt?
Samtykkehensyn
 • Har jeg blitt spurt om min mening/fått tillatelse?
 • Hvor påtrengende/innvaderende vil det oppleves?
Situasjonelt hensyn

Hvilke situasjonelle hensyn bør jeg ta?

 • Livssituasjon
 • Energinivå
 • Konsentrasjonsnivå
 • Mental robusthet

Relasjonelt hensyn

Hvordan spiller relasjonen til mottageren inn?

 • Relasjonsnivå
 • Tillitsnivå
 • Personlig vs profesjonell relasjon

3 - Metode

Form

Hvordan deler jeg innsikten?

 • Muntlig vs skriftlig
 • Fri flyt vs organisert og strukturert
 • "Flatt" vs interaktivt og operasjonaliserbart

Støtte/oppfølging

Hvordan/når/i hvilken grad følger jeg opp folk for å kartlegge folks utfordringer med å forstå, bygge kjennskap til, bli komfortable med, nyttegjøre og operasjonalisere innsikten.

Effektkartlegging

Hvordan innhenter jeg informasjon om hvorvidt innsikten har skapt positiv effekt for mottageren?

4 - Effekt

Læring

Bygget ny kunnskap.

Inspirasjon

Fornyet giv og lyst til handling.

Refleksjon

Fremprovosert tenkning om hva som i større og mindre grad er slik det burde være (og hvorfor det er slik).

Mulighetsforståelse

Økt forståelsen for hva som er mulig.

Situasjonell klarhet

Dypere forståelse for egen eller andres situasjon.

Kvalitetsklarhet

Dypere forståelsen for hva bra/velfungerende/sunnhet ser ut som.

Problemklarhet

Forbedret evne til å se, artikulere, forstå og identifisere rotårsaken til et problem.

Rolleklarhet

Dypere forståelse for egne eller andres roller og rolleforventninger.

Selvkunnskap

Økt kunnskap om og forståelse for meg selv.

Selvbehandling

Bidratt til at jeg ser, tenker eller oppfører meg annerledes ovenfor meg selv.

Mestringsopplevelse

Økt opplevelse av mestring av min situasjon eller rolle.

Livsbevissthet

Økt min bevissthet om livet og hva som er viktig for meg i min praktisering av det.

Prioriteringer

Bidratt til å endre hva jeg setter først på kort eller lang sikt.

Vaneendring

Bidratt til å etablere gode vaner eller fjerne dårlige.

Kulturendring

Bidratt til å skape en kulturendring på jobb, hjemme, i venneflokker eller andre sosiale grupperinger jeg tilhører.

Operasjonalisering

Bidratt til å sette noe viktig i system slik at det skjer med forutsigbar hyppighet og kvalitet.

Samkjøring

Blitt mer samsnakket med andre om hva som kan forventes, hvordan ting bør gjøres og hva som bør prioriteres.

Problemløsning

Hjulpet meg å løse en konkret utfordring.

Friksjonsreduksjon

Bidratt til å redusere friksjon i eget liv, eller i min dialog, samvær og samarbeid med andre.

Strukturforbedring

Utvikling eller utbedring av strukturer som skaper tydelige forventninger.