Health check

Innsiktsmotivasjon

Kartlegge motivasjonen for å produsere/innhente/samkjøre folk rundt innsikt.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Coaching

Diagnostisere

Analysere nå-situasjonen

Kartlegge dagens situasjon, rammebetingelser, prioriteringer og utfordringer.

Analysere et problem

Forstå når, hvordan og hvorfor et problem oppstår, og hva som er konsekvensene av det.

Fokusere

Planlegge/prioritere

Ta stilling til hvilke ressurser som skal fordeles til hva når.

Ta en beslutning

Velge mellom flere alternativer.

Unngå feil

Redusere usikkerhet, uklarhet og blindsoner

Identifisere risikoerer som fordrer mitigering, hypoteser som fordrer avklaring, eller prosesser og helsesjekker som fordrer tydeliggjøring.

Forbedre kvalitet

Redusere størrelsen og hyppigheten på feil. Unngå uforutsigbare resultater.

Unngå friksjon

Samkjøre oss

Forstå og forvente det samme om de samme tingene.

Delegere

Sørge for at ansvar er fordelt, forstått, ivaretatt og operasjonalisert av noen.

Øke effektiviteten

Utvikle folk

Gjøre flere folk bedre i stand til å møte forventningene til ferdigheter, adferd og prioriteringer.

Optimalisere prosesser

Forbedre tydelighet, redusere kompleksitet og øke automasjon i prosesser.