Health check

Delegeringsresultater

Evaluere i hvilken grad vi lykkes med å skape og opprettholde produktet av god delegering.

Copy to your organization

Enablement

Mestring

Gi noen ansvar som matcher deres preferanser og styrker.

Rolleklarhet

Gi folk en bedre forståelse og forutsetning for å ivareta et ansvar.

Engasjement

Rettferdighet

Fordele oppgaver og ansvar mer balansert og rettferdig.

Tillit

Demonstrere at man har tillit til andre.

Motivasjon

Kunne fokusere mer på det en synes er gøy (mindre på det en opplever kjedelig).

Fokus

Rollefokus

Bruke mer tid på å rendyrke ens nøkkelroller.

Konsentrasjon

Redusere avbrytelser og stress.

Overbelastning

Redusere overbelastning og risiko for utbrenthet.

Forutsigbarhet og kontroll

Sikre ivaretagelse

Forsikre at noen har ansvar for å ivareta det som er viktig at blir ivaretatt.

Tydelighet

Gjøre det tydelig hvordan noe forventes gjort.

Oversikt

Skape en bedre oversikt over hva vi trenger å ivareta, og hvor godt det er ivaretatt.

Samsvar

Forsikre at ting blir ivaretatt iht lover, regler og forventninger.

Unngå ansvarspulverisering

Gjøre det tydelig hvem som forventes å ivareta et ansvar.

Operasjonalisering

Forsikre at et ansvar blir ivaretatt på en uniform og forutsigbar måte.

Future-proofing

Redusere bussfaktor

Redusere avhengigheten av én person ved å sikre at flere kan utføre en type arbeid.

Succession planning

Legge til rette for at andre kan overta roller i fremtiden.

Ledelse

Frigi tid

Frigi ledertid for å kunne fokusere bedre på viktige og strategiske roller og ansvarsområder.

Produktivitet og verdiskapning

Unngå dobbeltarbeid

Unngå at ting blir gjort flere ganger.

Effektivitet

Gjøre folk i stand til å ivareta et ansvar effektivt.

Redusere flaskehalser

Unngå at ansvar og beslutninger hoper seg opp hos enkeltpersoner.

Talentutvikling

Utfordring

Gi noen ansvar som gir de en mulighet til å utfordre og utvikle seg.

Potensialkartlegging

Kartlegge om noen er klare for å påta seg mer ansvar og stige i gradene.