Health check

Lederutvikling

Reflektere over hvor godt vi lykkes med utviklingen av våre ledere. Evaluere i hvilken grad vi faktisk får den effekten som lederutvikling lover (ledelse som konkurransefortrinn).

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Individuell effekt

Kompetanseeffekt

Hvilken effekt har gjennomføringen av lederutviklingen hatt på tettingen av kompetansegapet blandt våre ledere?

Adferdseffekt

Hvilken effekt har gjennomføringen av lederutviklingen hatt på tettingen av adferdsgapet blandt våre ledere ("the knowing-doing gap")?

Lederopplevelse

Relevansopplevelse

Hvor relevant opplever lederne utviklingen i forhold til egen rolle, situasjon, mål og problemstillinger?

Utbytteopplevelse
  • I hvilken grad opplever lederne som har gjennomført programmet at de har fått utbytte av lederutviklingen?
  • I hvilken grad opplever de som blir ledet at de har hatt utbytte av at lederne har gjennomgått lederutviklingen?
Tilgjengelighetsopplevelse

I hvilken grad er utviklingen tilgjengelig for lederne våre når de har tid, motivasjon og overskudd til å utvikle seg?

Operasjonelt

Gjennomføringsgrad
  • Hvor stor andel av de som forventes å følge lederutviklingsprogrammet har påbegynt programmet?
  • Hvor mange har fullført programmet?
Gjennomsiktighet
  • Hvor tydelig er det hvor langt hver enkelt har kommet i sine utviklingsprogrammer?
  • Hvilket utviklingspotensiale har prosessen avdekket på individuelt og organisasjonelt nivå, og hvor lett tilgjengelig er disse dataene for presentasjon og analyse for resten av organisasjonen?

Organisasjonell effekt

Innsiktseffekt

Samle data og bli klokere på vår evne til å mestre, praktisere og operasjonalisere god ledelse på individuelt og kollektivt nivå.

  • Har utviklingsprosessen resultert i data som gjør oss klokere på hva som hindrer enkeltindivider og organisasjonen totalt sett fra å praktisere bedre ledelse?

Operasjonaliseringseffekt

I hvilken grad har kunnskapen opparbeidet som en del av lederutviklingen blitt operasjonalisert i ansvar og prosesser praktisert i det daglige?

Strukturkapitaleffekt

Forsikre at vi innlemmer relevant læring i organisasjonens strukturkapital slik at den kan øves, operasjonaliseres og gjenbrukes for fremtidige ledere.

  • Har vi fått tilgang til innsikt og kunnskapsressurser som bør flettes inn i våre eksisterende onboardings- og talentutviklingsprogrammer?
  • Har vi fått tilgang til innsikt som bør påvirke vår dokumentasjon av ansvar i roller og steg i prosesser?

Utviklingskultur

I hvilken grad bidrar utviklingsprosessen til en utviklingskultur hvor folk utvikler seg jevnlig, selvstendig og gjennomsiktig, uten behov for kontinuerlig oppfølging?

Return on investment

Økonomisk ROI

Står den økonomiske investeringen i forhold til effekten vi får?

Tidsmessig ROI

Står den tidsmessige investeringen i forhold til effekten vi får?