Checklist

Ta vare på en sykemeldt medarbeider

Overføre forventningene til og følge opp en medarbeider som sykemeldes.

Copy to your organization

Tasks contained in this checklist:

Expand all

Send inn sykemelding

Medabeideren har ansvaret for å sende inn sin egen sykemelding. Når dette er gjort vil det sendes et varsel til bedriften om sykemeldingen via Altinn.

Ved mottatt av sykemelding 6

Den som har tilgang henter sykmeldingen i Altinn og svarer på hvem som er nærmeste leder for den ansatte, og om virksomheten forskutterer sykepenger for den ansatte (lønn etter arbeidsgiverperioden). Svaret på sistnevnte spørsmål skal være "Nei".

Svaret gis i Altinn-skjemaet som ligger i innboksen.

Gjør kollegene oppmerksom på at medarbeideren er sykemeldt og hvor lenge i #ikke-på-kontoret.

Informer samtidig kollegene om at vedkommendes ansvarsområder vil overføres etter at Samtale med medarbeideren når sykefraværet starter er gjennomført.

Lag en allokering på oppgaven mot sykemeldingens slutt for å forvalte evt nye forventninger til sykemeldingens varighet.

Regnskapsfører trenger å vite:

  • Navn på den sykemeldte
  • Første fraværsdag (for egenmeldingen dersom denne forutgår sykemeldingen)
  • Grad av sykemelding (i %)
  • Sykemeldingens varighet

Dersom regnskapsfører har rettigheter til "Sykemelding" for firmaet skal denne informasjonen ha nådd vedkommende automatisk.

Bli enig med medarbeideren om når og i hvilken kanal det passer å gjennomføre Samtale med medarbeideren når sykefraværet starter. Allokere opp oppgaven iht avtale.

Allokere opp oppgavene underlagt Lovpålagt sykefraværsoppfølging innen fristene angitt i oppgavene for å sikre at vi ivaretar vårt lovpålagte ansvar som arbeidsgiver knyttet til sykemeldingen.

Allokere opp Når arbeidsgiverperioden er over når arbeidsgiverperioden er over.

Arbeidsgiverperioden er over 16 kalenderdager etter 1. fraværsdag.

Oppfølging i fraværsperioden

Denne oppgaven eksisterer for å sikre allokering av dialog i oppfølgingsperioden. Etter at Allokere opp oppfølging i fraværsperioden er utført bør denne oppgaven alltid ha en allokering som gjenspeiler når medarbeideren er planlagt fulgt opp neste gang.

Ved hver oppfølging, sikre oppdatert ivaretagelse av (avhengig av om sykemeldingsperioden er forlenget):

Når det er enighet om at medarbeideren skal komme tilbake til arbeidet kan denne oppgaven lukkes og Tilbake i arbeid allokeres opp.

Lovpålagt sykefraværsoppfølging 4

Innen 4 uker skal arbeidsgiveren ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med medarbeideren.

Dersom sykemeldingen er sendt inn digitale skal både medarbeideren og nærmeste leder å tilgang til en digitale oppfølgingsplan.

Fra nav.no:

Arbeidsgiveren din har plikt til å legge arbeidet til rette for deg så langt det er mulig. Du som arbeidstaker har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Du må være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene.

Planen skal godkjennes av medarbeideren og den som har sykmeldt medarbeideren skal ha kopi av planen når den er utarbeidet.

Innen 7 uker skal arbeidsgiveren kalle inn medarbeideren til et 1. dialogmøte. Ved behov kan andre, som for eksempel den som har sykmeldt medarbeideren, bedriftshelsetjenesten, NAV og tillitsvalgt eller verneombud delta. Medarbeideren må være enig dersom den som har sykemeldt medarbeideren skal delta.

Etter 8 uker skal NAV og den som har sykmeldt medarbeideren vurdere om vedkommende kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen.

Innen 6 måneder skal NAV innkalle arbeidsgiver og medarbeider til 2. dialogmøte.

Tilbake i arbeid 3

Når du kommer tilbake etter fravær er det viktig å følge metoden for hvordan vi legger opp arbeidsdagen for å sikre at du er a jour før du Tilbakeføre forventninger/ansvarsområder og gjenopptar planlagt arbeid.

Ta utgangspunkt i ansvarsområdene som ble overført vekk fra medarbeideren da sykemeldingen ble påbegynt (Overføre ansvar) og vurder hvilke av disse det gir mening at tilbakeføres til vedkommende.

For hver ansvarsområde som skal tilbakeføres, opprett en deloppgave underlagt denne oppgaven og marker oppgaven som utført når det som ble gjort for å overføre ansvaret originalt, er reversert.

Diskutere om det er noe som kan gjøres for å redusere sannsynligheten for tilsvarende sykefravær og/eller sikre bedre oppfølging underveis i sykefraværet i framtiden