Process

Kompetanseavklaring (tette kompetansegapet)

I alle bedrifter er det til enhver tid ting som folk burde mestret bedre enn de gjør i dag.

Dersom gapet mellom forventet og faktisk kompetanse blir for stort går det ut over kvaliteten vi leverer fra oss, mestringsfølelsen vi knytter til arbeidet, og til slutt vår trivsel og velfungering generelt.

For å unngå dette bør vi som ledere å jobbe kontinuerlig og data-drevet med å tette kompetansegapet. For å kunne gjøre dette, trenger vi først å foreta en kompetanseavklaring.

Copy to your organization

Tydeliggjør ansvar for og ressurser til kompetansestyring
  • Hvordan skal ansvaret for kompetansestyring fordeles? Pr team/avdeling? Pr fag?
  • Hvem har ansvaret for kompetansestyring?
  • Hva måles kompetansestyringen på?
  • Hvilke budsjetter og mandat har det som har ansvaret?
Ta initiativ til kompetanseutviklingstiltak (kursing/fagkvelder/etc)

Løfte kompetansen der det vil være mest betydningsfullt (dvs reduserer mest risiko eller skaper flest muligheter).