Process

Forbedre eksistensklarheten i bedriften

Gjør det tydeligere for alle hvorfor bedriften eksisterer, hva vi bryr oss om og hvor vi skal.

Bedre eksistensklarhet forbedrer folks motivasjon og stolthet knyttet til eget bidrag, skaper et grunnlag for strategi og overordnede mål, bidrar til økt samkjøring, reduserer risikoen for at enkeltpersoner tar gale beslutninger på bedriftens vegne, tydeliggjør den organisasjonelle identiteten og øker sannsynligheten for å beholde ambisiøse ansatte.

Eksistensklarhet er en av tre deler av organisasjonell klarhet, som er en av tre hovedkomponenter i en velfungerende organisasjon.

Copy to your organization

Steps contained in this process:

Expand all

Identifisere hvem som skal bli hørt

Start med å identifisere hvem det er relevant å samle tilbakemeldinger fra for å forbedre eksistensklarheten. Personene som skal bli hørt bør ha en dyp forståelse for bedriften, og en investert interesse i at den lykkes.

Eksempler på personer som kan være relevante å forhøre seg med er:

  • Ledergruppa
  • Nøkkelansatte
  • Styremedlemmer
  • Nøkkellkunder/-partnere/-leverandører
Samle og utveksle meninger

I en workshop eller gjennom individuelle intervjuer, innhent hver enkelts tilbakemelding på hvordan de opplever de retningsgivende mekanismene i bedriften i dag.

Dersom det allerede finnes eksisterende varianter av disse, inkluder de i kolonnen "Eksisterende versjon".

Distribuere oppsettet til deltakerne i forkant, og gjennomgå oppsettet i workshopen/intervjuet.

Dersom de man ønsker input fra har lite erfaring med å definere og evaluere retningsgivende mekanismer for bedriften, vurder om det er relevant å dele ferdighetssettet for organisasjonell identitet.

Retningsgivende mekanismer Eksisterende versjon Hvordan forstår du dette? Hva opplever du utydelig/uklart? Hva opplever du utdatert?
ORGANISASJONENS        
Formål
Hvorfor eksisterer vi?
       
Misjon
Hva gjør vi, og for hvem?
       
Visjon
Hvordan ser vi for oss fremtiden?
       
Verdier
Hva står vi for?
       
TEAM-FORMÅL        
Team 1        
Team 2        
osv...        

 

Utforme et utkast til revidert versjon

En person får ansvaret for å samle alle tilbakemeldingene og bruke disse som utgangspunkt for å utforme reviderte utkast til retningsmekanismene.

Retningsgivende mekanismer Eksisterende versjon Forslag til ny versjon Hvilke tilbakemeldinger er forsøkt hensyntatt i ny versjon
ORGANISASJONENS      
Formål      
Misjon      
Visjon      
Verdier      
TEAM-FORMÅL      
Team 1      
Team 2      
osv...      

 

Samle og hensynta tilbakemeldinger på revidert versjon

Be om tilbakemelding fra gruppa som ble hørt for å forsikre at tilbakemeldingene ble riktig forstått, at revidert versjon adresserer tilbakemeldingene på en god måte, og at endringene ikke introduserer nye tvetydigheter eller utdaterte perspektiver.

Erstatt dagens gjeldende versjon med revidert versjon

Oppdatere dokumentasjonen/systemet som holder dagens gjeldende versjon med revidert versjon, og forsikre at samtlige relevante personer (ansatte/ledere/styret/kunder/leverandører/partnere) gjøres kjent med endringene som er relevante for dem.

Dersom organisasjonen bruker Wecomplish plattformen oppdateres organisasjonens formål, misjon, visjon og verdier på organisasjonsdashbordet:

Organizational_overview___Teams.png

...og teamformålene på hvert enkelt teams team-dashbord:

Customer_success.png