Process

Rigge et ansvarsområde

Sikre overblikk, forståelse, delegering og operasjonalisering av et ansvarsområde i organisasjonen.

Utvikle strukturene og kjennskapen som trengs til å ivareta ansvarsområdet på en enkel, effektiv, sikker, pålitelig og lovlydig måte, matchet organisasjonens nåværende behov.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Organisasjonsfungering , Lederfungering

Steps contained in this process:

Expand all

Identifisere ansvarsområde

Hva er ansvarsområdet vi ønsker å rigge? Et ansvarsområde er et av de holistiske områdene et team forventes å ivareta på organisasjonens vegne.

Noen eksempler på ansvarsområder er anskaffelser, GDPR, rekruttering og organisasjonsutvikling.

Det kan være forskjellige motivasjoner for å rigge et ansvarsområde:

 • Optimalisere kjernevirksomhet: Ansvarsområdet er en del av kjernevirksomheten, og vi trenger å kunne praktisere det uniformt og med høy kvalitet
 • Tilstrekkelig ivareta sekundærvirksomhet: Ansvarsområdet er ikke en del av kjernevirksomheten, og risikerer derfor å bli stemoderlig forstått og ivaretatt
 • Risiko: Det er helsemessige eller kostnadsmessige risikoer forbundet med å ikke forvalte ansvarsområdet bedre
 • Feilreduksjon: Vi har begått gjentatte, kostbare feil innenfor ansvarsområdet
 • Modernisering: Måten vi ivaretar ansvaret er utdatert i forhold til ny læring, dagens samfunnsforventninger eller moderne teknologimuligheter

For inspirasjon til ansvarsområder, se nedbrytningen av kategorier for lederansvar.

Beskriv formålet

Beskriv formålet med å rigge dette ansvarsområdet. Hvorfor er det viktig for organisasjonen? Hva er fordelen med at det er godt rigget, og konsekvensene dersom det ikke er det?

Bryt ned ansvarsområdet

Avhengig av hvor overordnet ansvarsområdet er kan det være behov for å bryte det ned i mindre ansvarsområder.

Har vi f.eks. tatt for oss organisasjonsutvikling som ansvarsområde så kunne vi brutt dette ansvarsområdet ned i:

 • Endringsledelse
 • Læring og utvikling
 • Organisasjonsadferd

Formålet med å bryte ned ansvarsområdet er å

 • Få et overblikk over hva ansvarsområdet innebærer
 • Vurdere innenfor hvilke underlagte ansvarsområder vi er bedre og dårligere rigget
 • Potensielt bryte opp og fordele ansvaret for forskjellige, underlagte ansvarsområder til forskjellige personer
Tildele riggeansvar

Gi noen ansvaret for å rigge ansvarsområdet. Dette er personen som vil ha hovedansvaret for å organisere strukturkapital og delegere dellansvar innenfor ansvarsområdet.

Analysere dagens ivaretagelse av ansvarsområdet

Hva er de største hindrene for å ivareta dette ansvarsområdet bedre i dag?

Bruk helsesjekken for pålitelig praktisering til å evaluere hvor skoen trykker, og dermed hvor innsatsen bør fokuseres.

Samle eksisterende strukturkapital

Samle og skap oversikt over strukturkapitalen som allerede eksisterer innenfor ansvarsområdet.

Identifisere mangler i strukturkapital

Identifisere hva som mangler for at ansvarsområdet skal være helhetlig og tilstrekkelig godt forstått og ivaretatt basert på organisasjonens nåværende størrelse, behov og risikoprofil.

For idémyldring, bruk komponentene i organisasjonell anatomi.

Komplettere strukturkapitalen

Deleger ansvaret for utvikling av den manglende strukturkapitalen til noen som har kapasiten, kompetansen og mandatet som trengs. 

Sikre kjennskap

Forsikre at de som forventes å forholde seg til, utøve og utløse de forskjellige forventningene har tilstrekkelig høy kjennskap til at de vil kunne praktisere forventningene pålitelig.

Sikre operasjonalisering

Forsikre at det er satt av tid til å praktisere ansvarene som inngår i ansvarsområdet, og at det er tydelig og enkelt å praktisere ansvarene når man først har satt av tid.

Identifiser bidragsytere

Identifiser hvilke roller som forventes å være kjent med og bidra til å opprettholde strukturkapitalen innenfor ansvarsområdet for fremtiden.