Process

Rigge et team

Gjøre et team best mulig i stand til å forstå oppdraget og hva som trengs for å levere godt på det.

Copy to your organization

Steps contained in this process:

Expand all

Identifisere teamformål

Hvorfor trenger teamet å eksistere? Hva er konsekvensen dersom det ikke gjør det?

Identifisere teamnavn

Hva kan vi kalle teamet som gjør det enklere å referere til det, og som oppsummerer teamets intensjon?

Identifisere begrensninger

Hva er vårt mandat? Hvilke rammebetingelser gjelder for teamet? Hva styrer og legger føringer for hva vi kan gjøre og ikke?

Identifisere stakeholdere

Hvem bryr seg om hva vi gjør? Hvorfor bryr de seg om det? Hvordan forventes vi å holde de orientert om fremdrift og status?

Identifisere verdimottakere

Hvem skal vi produsere verdi for? Hva er de opptatt av?

Identifisere velfungeringsdimensjoner

Hva har vi ansvaret for å sørge for at fungerer godt? Hvilke perspektiver trenger vi å hensynta for å evaluere om en dimensjon fungerer godt?

Les mer om fungeringsdimensjoner og fungeringsperspektiver.

Identifisere ansvarsområder

Hvilke ansvarsområder forventes teamet å ta seg av? Hva er formålet med å ivareta disse ansvarsområdene?

Identifisere roller

Hvordan fordeler vi ansvar mellom oss? Hvem skal lede? Hvem skal levere? Hva har hver enkelt rolle ansvar for? Hvordan forventes ansvarene praktisert?

Identifisere ferdighetssett

Hva trenger hver enkelt rolleinnehaver å mestre? Hvor godt bør de mestre det?

Identifisere usikkerhet

Hva trenger vi å være var på/unngå at skjer? Hvilke hypoteser eller antagelser opererer vi under?

Identifisere verktøy

Hvilke systemer skal vi bruke? Hvilke metodikker? Hvilke prosesser?

Identifisere evalueringsindikatorer

Hvilke mål eller ambisjoner er satt for teamet? Hvilke nøkkelindikatorer skal teamet påvirke positivt? Hva vil teamets suksess måles på? Hvordan vet vi om vi lykkes?