Process

Selvutvikling

Systematisk og helhetlig selvutvikling det formål å forbedre egen rolleklarhet, opplevelsen av mestring, verdiskapning og generell opplevelse av psykologisk velvære.

Copy to your organization

Steps contained in this process:

Expand all

Identifiser kontekst

Identifiser hva du forventes å bidra til.

Dette vil være de overordnede, retningsgivende faktorene som:

 • Formål
 • Misjon
 • Visjon
 • Verdier
 • Overordnede mål, prestasjonsindikatorer og suksesskriterier
Identifiser begrensninger

Identifiser hvilke omstendigheter som danner rammebetingelsene for hva du kan gjøre og ikke.

Dette vil være faktorerer som:

 • Strategi
 • Mandat
 • Organisasjonell situasjon
 • Ressurser du disponerer (budsjett, arbeidskraft, etc)
Identifiser forventninger

Identifiser hva som forventes av deg.

Selvevaluering

Evaluer hvor god kjennskap og mestring du har til kontekst, begrensninger og forventninger.

For hver adferdsforventning, reflekter over:

 • Kjennskapsnivå (Oppmerksom, Forstår, Komfortabel, Automatisert)
 • Hva som hindrer deg å nå neste kjennskapsnivå
 • Hvor tydelig forventningen er
 • I hvilken grad du ønsker støtte

For hver mestringsforventning, reflekter over:

 • Mestringsnivå (Fundamental, Nybegynner, Mellomnivå, Avansert, Ekspert)
Identifiser vekstpotensiale

Identifiser hvor du vil ha best utbytte av å forbedre din evne og komfort.

Se på forventningene til dine bidra og identifiser:

 • Hva du er tjent med å jobbe med på kort sikt (vekstagenda)
 • Hva du er tjent med å jobbe med på lengre sikt (ambisjoner)
Potensialorientert læring

Bygg kunnskap om mestring, adferd og prioriteringer relevant for ditt vekstpotensiale.

Forsikre at læringen er knyttet til ditt kortsiktige eller langsiktige utviklingspotensiale.

Reflekter over eget potensiale

Jevnlig og systematisk refleksjon av hva som hindrer deg i å vokse.

Gjennomgå

 • Kortsiktig potensiale
 • Langsiktig potensiale
 • Uklare forventninger
 • Forventninger du ønsker hjelp med
 • Ferdigheter ikke mestret godt nok

...og reflekter eller diskuter med andre hva som må til for å komme videre.

Utvikle et støtteapparat

Identifiser en gruppe mennesker som kan støtte deg i din utviklingsreise.

Et støtteapparat kan bl.a. bestå av:

 • Mentor
 • Coach
 • Leder
 • Accountability buddy
Oppsøk støtte

Jevnlig dialog med ditt støtteapparat om de tingene som du sliter med å løse eller opprettholde.

Fokuser på dine hindre, i form av:

 • Usikkerheter
 • Beslutninger
 • Risikoer

...innenfor områdene:

 • Utførelse
 • Selvutvikling
 • Talentutvikling
 • Strukturutvikling