Skillset

Samkjøre mennesker

Få en gruppe mennesker til å trekke effektivt sammen i samme retning.

"Alignment is the essence of management." - Fred Smith, Chairman of Federal Express

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Coachingskills , Parfungering , Familiefungering

Jeg forstår hva som menes med å samkjøre mennesker

Å samkjøre mennesker er prosessen med å få mennesker til å stille seg bak det samme perspektivet på et tema slik at de kan trekke effektivt sammen i samme retning.

Jeg forstår hvorfor det er vanskelig å samkjøre mennesker 3

Når vi sier at en person er "vanskelig", refererer vi vanligvis til at vedkommende har karaktertrekk eller oppførsel som kan skape utfordringer eller vanskeligheter i mellommenneskelige forhold eller situasjoner. Begrepet "vanskelig" er subjektivt og kan variere fra person til person, da det avhenger av ens opplevelse og tolkning av den andres atferd.

Noen vanlige kjennetegn som folk kan referere til når de beskriver noen som "vanskelig" inkluderer:

 1. Strenge eller krevende: Personen har høye forventninger til andre og er lite tolerante for feil eller avvik fra deres ønsker.

 2. Konfliktskapende: Personen er tilbøyelig til å skape konflikter eller være involvert i uenigheter eller diskusjoner.

 3. Negativ: Personen har en pessimistisk holdning og fokusere mer på det negative enn det positive.

 4. Uforutsigbar: Personen har en uforutsigbar oppførsel som gjør det vanskelig for andre å forutse hvordan de vil reagere i forskjellige situasjoner.

 5. Manglende samarbeidsvilje: Personen er motvillig til å samarbeide eller finne felles løsninger.

 6. Empatimangel: Personen har vanskeligheter med å forstå andres følelser og perspektiver.

 7. Kverulerende: Personen har en tendens til å argumentere, motsi eller påpeke feil i det andre sier eller gjør, selv i situasjoner der det ikke nødvendigvis er nødvendig eller konstruktivt.

 8. Rigid: Personen er stiv eller lite fleksible i deres holdninger, meninger eller handlinger og motstår ofte endringer.

Det er viktig å huske at beskrivelsen av noen som "vanskelig" ofte er subjektiv, og at disse karaktertrekkene kan påvirke forskjellige mennesker på ulike måter. Noen ganger kan det være situasjonsbetinget eller knyttet til spesifikke interaksjoner, mens det for andre kan være en mer vedvarende opplevelse.

Å klassifisere noen som "vanskelig" er et komplekst emne, og det er viktig å være oppmerksom på at det kan være forskjellige perspektiver og tolkninger av en persons atferd.

Jeg er kjent med begreper og konsepter relevante innen samkjøring 4

Proaktiv samkjøring innebærer å

 • Holde av tid til samkjøringsinitiativ
 • Ha et bevisst forhold til hva man trenger å samkjøres rundt
 • Ha en konkret måte å gå frem på for å bli samkjørt

Det motsatte av proaktiv samkjøring er reaktiv samkjøring. Da venter man til situasjoner og friksjon oppstår før man tar tak i manglende samkjøring.

Kognitiv konsensus er når to eller flere mennesker forstår og tenker likt om noe. Kognitiv konsensus kalles også delt forståelse, eller delt tenkning.

Denne rapporten viser at kognitiv konsensus er en av de to sterkeste pådriverne til teamprestasjon (ved siden av psykologisk trygghet).

Skjermbilde 2023-06-26 kl. 09.26.59.png

Jeg vet at enighet ikke er en forutsetning for samkjøring

Formålet med samkjøring er å få alle til å stille seg bak det samme perspektivet. Dette fordrer ikke nødvendigvis at alle er personlig enige i perspektivet.

Å få alle til å bli enige kan være tidkrevende, og er ofte heller ikke mulig. En gruppe mennesker kan imidlertid etablere egne kjøreregler for hva som skjer når konsensus uteblir.

Et velfungerende team har gjerne en effektiv prosess som sikrer den enkeltes anledning til å bli hørt, før lederen så tar en beslutning. Når beslutningen er tatt forventes alle team medlemmene å støtte og videreselge lederens beslutning som sin egen, uavhengig av om denne matcher den enkeltes personlige perspektiv.


Roles

Arbeid Ledelse

Relasjoner Parforhold