Skillset

Takle hindre

Bedre identifisere, forstå, empatisere med, kommunisere og fjerne de tingene som hindrer oss i å nå dit vi ønsker å nå.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Coaching

Skills contained in this skillset:

Expand all

Motivasjon 4

Hva vi vil og bryr oss om.

Kostnad (utgifter, offer), smerte, lengsel eller tap mens du prøver å oppnå eller utrette noe.

Kost som gjelder både person og organisasjon.

Bruk av penger.

Tap av framdrift.

Tap av oppmerksomhet eller konsentrasjon fokusert på de tingene vi bryr oss om.

Tap av momentum knyttet til de tingene vi bryr oss om.

Tid, penger og mental kostnad knyttet til å eie noe.

Påvirkning av en beslutning over en lang tidsperiode.

Kost som først og fremst er relevant for mennesker.

Innsats lagt i å tenke.

Negativ effekt på fysisk og mental helse.

Tap av personvern eller personlig informasjon.

Kost som først og fremst er relevant for organisasjoner.

Negativ effekt på hva som tolereres eller hvordan ting gjøres.

Økt friksjon i skaleringsinnsats.

Utgiftene og forholdsreglene som kreves for å beskytte mot potensielle trusler eller risikoer.

Tap av mennesker ansatt i eller assosiert med organisasjonen.

Kostnaden for å sikre kvaliteten og påliteligheten til produkter eller tjenester, inkludert inspeksjoner, testing og etterarbeid.

Utnyttelse av naturressurser eller råvarer i produksjonsprosesser.

Kostnader forbundet med å å overholde regler, forskrifter eller lover.

Hindre 8

Ting som hindrer oss i å gjøre de tingene vi ønsker å gjøre eller komme til stedet vi ønsker å være så raskt og enkelt som mulig.

Energi og innsats som ikke resulterer i framdrift.

Manglende anledning til å opprettholde oppmerksomhet, fokus og konsentrasjon over tid.

Emosjonell og adferdsmessig respons på at ting ikke går raskt nok.

Ting folk forventer eller ønsker at skjer, men som ikke gjør det.

Ting folk føler de ikke gjør så mye eller så bra som de kunne ønske seg.

Manglende evne til å forstå eller fokusere på neste steg.

Adferd folk opplever sosialt flaut.

Ting folk opplever emosjonelt, kognitivt, sosialt eller finansielt smertefullt.

Ting folk ikke er fornøyd med.

Områder hvor folk opplever et gap mellom nåværende situasjon og hva de opplever mulig/ønskelig.

Adferd som signaliserer at ting ikke beveger seg så raskt som man ønsker.

En opplevelse av forventninger om å skulle gjøre for mye på for kort tid.

Kognitive eller emosjonelle blokkere som hindrer folk i å ta neste steg.

Ting folk er usikre på om de bør gjøre, eller om de gjør riktig.

Ting folk kvier seg for å gjøre på grunn av manglende mestring eller behovet for økt innsats.

Individer eller grupper som har forskjellige syn eller meninger om noe.

Opplevelsen av urimelig adferd eller urealistiske forventninger.

Opplevelsen av å ikke ha oversikt eller strekke til.

Ting folk er nølende til å gjøre fordi det kommer i konflikt med hva de tror, verdier, personlighet, opplevelser, antagelser, etc.

Noen som kjenner seg igjen i beskrivelsen av en problematisk situasjon.

Forklaringer på hvorfor noe ikke har blitt gjort bedre.

Forklaringer av hvorfor noe må gjøres eller gjøres på en spesiell måte.

Ting folk bruker uforholdsmessig mye tid, penger eller krefter på for å få gjort riktig.

Ting folk gjør galt, lite effektivt eller som ikke produserer tilfredsstillende resultater.

Lignende uønskede hendelser som gjentar seg.

En midlertidig eller utilstrekkelig løsning for å utbedre eller omgå et problem.

Et gap mellom ønsket og faktisk adferd.

Et gap mellom hva vår intensjon var og hva vi faktisk opplever.

Faktorer som er utenfor vår kontroll (økonomiske forhold, regulatoriske endringer, markedstrender, teknologiske fremskritt, etc.).

En person som har to eller flere motstridende oppfatninger, holdninger eller verdier samtidig.

En person som har forsonet seg med, akseptert eller er apatisk overfor en uønsket tilstand.

Et individs tro på deres evne til å overvinne hindringer og nå sine mål.

Tilstedeværelsen av et støttende nettverk av mennesker (familie, venner, kolleger, mentorer, coacher, etc).

Evne til å tilpasse seg endrede omstendigheter og justere strategier deretter.

Måtene som hindre oppfattes og tenkes på.

En bekymring som ikke har tilstrekkelig betydning eller viktighet (påvirkning).

Registreringen av noe vi har sett som vi mener bør utbedres.

En hendelse som bør adresseres.

Ting vi er usikre på om stemmer eller ikke.

Noe vi trenger å ta stilling til og konkludere på.

Noe som hindrer andre deler av et system fra å bevege seg raskere.

Noe vi opplever overgår vår subjektive toleranseterskel av hvor smertefullt eller problematisk noe bør være.

Noe som står i veien for oss.

Et viktig og målbart utfall som vi sliter med å oppnå.

Uønskede hendelser som kan oppstå.

Noe vi trenger å løse for å oppnå suksess.

De viktigste kampene vi trenger å vinne for å nå våre overordnede mål.

Hvor og når problemet oppstår.

Ting som må være sant for at problemet skal oppstå/vises.

De forskjellige faktorene som bidrar til at problemet oppstår.

Forhold som bidrar til forverring av problemet.

Hva slags utfordring er det snakk om?

Eksempelvis mangler i:

 • Innsikt/data
 • Analyse/klarhet
 • Insentiver
 • Identitet
 • Mandat
 • Kultur
 • Ledelse
 • Kompetanse/mestring
 • Prioritet (tid/kapital)
 • Optimalisering/suksesskriterier
 • Metode/prosess
 • Implementasjon
 • Operasjonalisering/vane
 • System
 • Struktur
 • Støtte/ansvarliggjøring
 • Indre liv

Hvem (hvilke personer, roller, grupper) som påvirkes av problemet.

Hvor stor effekt konsekvensene har på de tingene vi bryr oss om.

Hva skjer hvis/når problemet ikke er tilstrekkelig adressert.

Størrelsen på gapet mellom nåværende tilstand og ønsket tilstand.

Hvordan problemet henger sammen med andre problemer.

Hvem har en potensiell interesse i eller kan ha innspill til problemet.

Hvor i organisasjonen dette hinderet hører hjemme.

Hva slags hinder det er.

Hvem som har ansvar for å adressere hinderet.

Faktorer som setter grenser eller restriksjoner for potensielle løsninger (dvs. tid, penger, etikk osv.).

Hva er mulig, oppnåelig eller praktisk innenfor de gitte begrensningene.

Potensielle, utilsiktede bivirkninger av en løsning eller endring av tilstand.

Hastegraden og viktigheten av hinderet sammenlignet med andre hindre og prioriteringer.

Det vi påløper ved å implementere en kortsiktig eller midlertidig løsning (eks. teknisk gjeld, organisasjonsgjeld, etc).

Prosessen med å komme opp med mulige løsninger på hindre.

En foreslått måte å løse noe på.

Kategorien av potensielle løsninger som kan evalueres for å adressere hinderet.

En implementasjon som fjerner hinderet og utbedrer den problematiske tilstanden.