Skillset

Ledelsetyper

Bedre forstå hvordan det går an å tenke på, fordele ansvaret for og tilnærme seg ledelse.

Copy to your organization

Faglige (vertikale)

Ledelse brutt ned etter fagområdene i en organisasjon. Eksempelvis:

 • Salgsledelse
 • Markedsføringsledelse
 • Økonomiledelse
 • Produksjonsledelse
 • Teknologiledelse
 • HR-ledelse (Human Resources)
Tverrfaglige (horisontale) 28

Ledelse av områder som går igjen på tvers av organisasjonen.

Personalledelse er ledelse og administrasjon av medarbeiderne, også omtalt som personalet, i en virksomhet.

Kunnskapsledelse er å utvikle ferdigheter som har verdi for medarbeidere og kunder.

Operativ ledelse kalles også for arbeidsledelse. Operativ ledelse består av å fordele eller kontrollere arbeid utført av personer som er underordnet en.

Digital ledelse refererer til praksisen med å lede og administrere en organisasjon ved å utnytte digitale teknologier, verktøy og prosesser. Det innebærer å integrere digitale strategier i forretnings- og ledelsespraksis for å oppnå organisatoriske mål og effektivisere driften. Digital ledelse har blitt stadig viktigere i dagens forretningsverden, spesielt med den raske utviklingen av teknologi og digitalisering av ulike aspekter av virksomheter.

Noen viktige aspekter av digital ledelse inkluderer:

 1. Digital strategi: Utvikling av en klar og effektiv digital strategi som kan hjelpe organisasjonen med å oppnå sine mål. Dette kan omfatte beslutninger om hvilke teknologier som skal investeres i, hvordan man kan utnytte data for bedre beslutningstaking, og hvordan man kan engasjere kunder og ansatte digitalt.

 2. Teknologiledelse: Effektiv styring av teknologiske ressurser og prosjekter. Dette inkluderer å velge riktig teknologi, implementere den på en måte som støtter organisasjonens mål, og sikre at teknologien opprettholdes og oppdateres regelmessig.

 3. Datadrevet beslutningstaking: Bruk av dataanalyse og innsikt for å støtte beslutningstaking. Dette kan omfatte innsamling, analyse og tolkning av data for å forstå trender, behov og muligheter.

 4. Endringsledelse: Håndtering av endringer som følger med digital transformasjon. Dette inkluderer å hjelpe ansatte med å tilpasse seg nye teknologier og prosesser, samt å skape en kultur som støtter innovasjon og læring.

 5. Digital markedsføring og kundeengasjement: Bruk av digitale kanaler og verktøy for å nå målgruppen, markedsføre produkter eller tjenester, og bygge sterke kundeforhold.

 6. Sikkerhet og personvern: Beskyttelse av organisasjonens data og digitale ressurser mot trusler og sikkerhetsbrudd, samt overholdelse av personvernregler og -lover.

Digital ledelse krever ofte en helhetlig tilnærming, der teknologiske aspekter kombineres med strategisk tenkning og menneskelige ferdigheter. Det handler om å utnytte digitale verktøy og ressurser for å oppnå organisasjonens mål på en effektiv og bærekraftig måte.

Kompetanseledelse består av å sikre at du har den kompetansen teamet ditt trenger for å løse enhetens oppdrag og levere gode resultater – både i dag og fremover.

Kompetanseledelse er summen av alt du gjør som bidrar til utvikling av teamet og team-medlemmene dine.

Samsvarsledelse er å sikre at bedriften innretter seg eller til lover, regler og retningslinjer som gjelder for utøvelse av arbeidet.

Strukturledelse, også kjent som strukturert ledelse eller strukturorientert ledelse, er en tilnærming til ledelse som fokuserer på å etablere og opprettholde en klar og effektiv organisasjonsstruktur. Denne tilnærmingen setter vekt på orden, rutiner, regler og prosedyrer for å sikre at arbeidet blir utført på en systematisk og koordinert måte.

Strukturledelse innebærer å definere roller, ansvar og autoritet i organisasjonen, samt etablere klare kommunikasjonslinjer og hierarkiske strukturer. Den tar sikte på å minimere forvirring, konflikter og ineffektivitet ved å gi medarbeiderne tydelige retningslinjer og forventninger.

Noen kjennetegn ved strukturledelse inkluderer:

 1. Organisasjonsstruktur: Det etableres en klar hierarkisk struktur med definerte ansvarsområder og rapporteringslinjer. Dette hjelper med å skape klarhet rundt autoritet og beslutningsmyndighet.

 2. Regler og prosedyrer: Det blir etablert regler, rutiner og prosedyrer som skal følges i organisasjonen. Dette bidrar til å skape en forutsigbar og stabil arbeidsmiljø.

 3. Planlegging og kontroll: Det legges vekt på planlegging av arbeidsoppgaver, budsjettering og tidsstyring. Kontrollmekanismer blir også satt i verk for å sikre at arbeidet utføres i henhold til de definerte retningslinjene.

 4. Effektivitet og produktivitet: Strukturledelse har som mål å oppnå effektivitet og økt produktivitet ved å standardisere prosesser, identifisere og eliminere flaskehalser, og optimalisere ressursbruk.

Det er viktig å merke seg at strukturledelse ikke nødvendigvis passer for alle organisasjoner og situasjoner. Noen organisasjoner kan kreve større fleksibilitet og autonomi for å håndtere kompleksitet og innovasjon. Likevel kan strukturledelse være nyttig i situasjoner der klarhet, stabilitet og rutinepreget arbeid er viktig.

Detaljgrad (nivå)

Ledelse brutt ned etter hvilket zoom-nivå man praktiserer ledelse på, eksempelvis:

 • Selvledelse (Selvstyring)
 • Prosjektledelse
 • Teamledelse (Teamstyring)
 • Prosessledelse
 • Avdelingsledelse
 • Mellomledelse
 • Toppledelse (Organisasjonsledelse)
Lederstil

Ledelse brutt ned etter filosofiene og prinsippene som danner grunnlaget for ledelsepraktiseringen. Eksempler:

Ledertilnærming

Ledelse brutt ned etter omstendighetene for ledelse Eksempelvis:

 • Primadonnaledelse