Skillset

Oppdra barn (parenting)

Fremme og støtte den fysiske, emosjonelle, sosiale og intellektuelle utviklingen til et barn fra barndom til voksen alder.

1"Instead of buying your children all the things you never had, you should teach them all the things you were never taught. Material wears out but knowledge stays." - Bruce Lee

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva oppdragelse er

Oppdragelse refererer til den prosessen der barn og unge blir veiledet, utdannet og formet for å utvikle seg til ansvarlige og funksjonelle medlemmer av samfunnet. Det er en sosial praksis der foreldre, omsorgspersoner, lærere og andre autoritetsfigurer påtar seg ansvaret for å påvirke og forme barnas atferd, verdier, holdninger og ferdigheter.

Oppdragelse innebærer vanligvis overføring av kunnskap, normer og verdier fra en generasjon til en annen. Den tar sikte på å hjelpe barna med å utvikle seg fysisk, intellektuelt, emosjonelt og sosialt. Oppdragelse handler om å veilede barna i å lære hva som er akseptabelt og uakseptabelt oppførsel, og hjelpe dem med å utvikle gode vaner, disiplin, selvkontroll og empati.

Metodene for oppdragelse kan variere betydelig fra kultur til kultur og fra familie til familie. Noen vanlige tilnærminger inkluderer belønningssystemer, konsekvenser for dårlig oppførsel, veiledning, modellering av ønsket atferd og kommunikasjon.

Målet med oppdragelse er vanligvis å hjelpe barna med å utvikle seg til autonome individer som kan ta informerte beslutninger og fungere som ansvarlige medlemmer av samfunnet. En vellykket oppdragelse tar hensyn til barnets individuelle behov og egenskaper, samtidig som den tar sikte på å fremme deres vekst og trivsel.

Jeg vet hvilke dimensjoner oppdragelse påvirker

Oppdragelse påvirker barnets utvikling og evne til å navigere innen det

 • Fysiske
 • Kognitive
 • Emosjonelle
 • Sosiale
 • Relasjonelle
Jeg forstår forskjellen på praktisk og mental livsmestring

Praktisk og mental livsmestring er to forskjellige aspekter av hva vi forsøker å etablere hos våre barn som en del av oppdragelsen.

Praktisk livsmestring fokuserer på de praktiske evnene du trenger for å kunne leve på egen hånd (tjene penger, rengjøre bolig, styre egen økonomi).

Mental livsmestring fokuserer på de mentale evnene du trenger for å kunne opprettholde et sunt indre liv i møte med verden, dine relasjoner og deg selv (eks. selvrelasjon, mental robusthet og selvkunnskap).

Jeg vet hva jeg kan bruke til å informere og påvirke en mer eller mindre tilsiktet oppdragelse av barna
 • Empiri
  • Forskning
 • Fagfelt
  • Psykologi
  • Psykiatri
  • Neurovitenskap
 • Følelser
  • Kjærlighet
  • Empati
  • Trygghet
 • Verdigrunnlag
  • Livssyn
  • Tro/religion
  • Verdier/verdisyn
 • Erfaringer
  • Egne livsopplevelser
  • Andres erfaringer
 • Situasjonelt
  • Barnets personlighet
  • Barnets miljø
 • Knee-jerk
  • Intuisjoner
  • Reflekser
  • Egen velfungering og energinivå
Jeg er kjent med forskjellige tilnærminger til oppdragelse 3

Forelderstiler:

 • Autoritær
 • Ettergivende
 • Autoritativ
 • Fraværende
 • Overinvolvert
 • Nurturing
  • Omsorg og trøst
  • Tilstedeværelse og nærhet
  • Pleie og stelle

Tendenser og tilnærminger til læring, refleksjon og adferdsjustering i forelder-rollen:

 • Læringstilnærming: Proaktiv vs reaktiv
 • Læreform: Opplevelse- og situasjonsorientert vs intellektuell forståelse og refleksjonsbasert
 • Læringsmotivasjon: Livsopplevelse vs risiko
 • Læringsutløsning: Situasjon og intuisjon vs læreplan og avsatt tid
 • Læringsstyring: Bevisst og strategisk vs lite bevisst og intuitiv

En forelderfilosofi forteller oss hva vi forstår som fokalpunktet for vår forelderrolle. Se eksempler på ledelsesfilosofier for en utvidet forståelse og eksempler.

Jeg vet at gutter og jenter ofte får forskjellige følelsesoppdragelser

Følgende er løst gjengitt etter gjenfortelling fra "Jenteboka". 

Gutter lærer når de vokser opp at de ikke bør være triste. Jenter lærer at de ikke bør være sinte.

Som et resultat er det vanlig for gutter å vise sinne når de egentlig er triste, og for jenter å vise tristhet når de egentlig er sinte.


Roles

Forelder

Oppdragelse Relasjoner Familie Forelderskap