Skillset

Ledelse

Påvirke folk til å prestere.

"Leadership is the awesome responsibility to see those around us rise." - Simon Sinek

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills

Jeg forstår hva som menes med ledelse

Formålet med ledelse er å positivt påvirke hva vi utretter (prestasjon) og hvor mye energi vi bruker på å få det til (fungering).

Nøkkeloppgavene i ledelse er å designe forventninger, samkjøre folk med forventningene og proaktivt adressere hindre.

Innen både selvledelse, teamledelse og organisasjonsledelse handler god ledelse om å gjøre det enklere å gjøre de rette tingene på rett måte.

"Leadership is about helping people become the best version off themselves, so they can do their life's best work while in your care and beyond."

Jeg vet hva som menes med en leder

Begrepet "leder" kan ha flere betydninger avhengig av konteksten:

 1. Organisasjonell eller Gruppeleder: Dette er den mest vanlige betydningen av ordet. En leder i denne forstanden er en person som har ansvaret for å styre, lede, og koordinere aktivitetene til en gruppe eller en organisasjon. Eksempler inkluderer ledere i bedrifter, politiske ledere, eller ledere av forskjellige typer team.

 2. Lederskap: I en mer abstrakt forstand refererer "leder" til egenskapene og handlingene forbundet med å lede. Dette kan inkludere evner som beslutningstaking, visjon, inspirasjon, og evnen til å motivere og påvirke andre.

 3. Ledende Posisjon eller Rolle: Noen ganger brukes ordet "leder" for å beskrive en posisjon eller rolle som er på toppen eller i front av en organisasjon, gruppe, eller bevegelse. For eksempel, en "leder" i en politisk kampanje er ofte den mest synlige, høyprofilerte personen.

 4. Ledende i en Aktivitet: Det kan også brukes i en mer generell betydelse, som å være først eller fremst i en aktivitet, prosess, eller felt. For eksempel, en "leder" i teknologisk innovasjon betyr en person eller selskap som er i forkant innen dette feltet.

 5. Metaforisk Bruk: Metaforisk kan "leder" brukes for å beskrive noe som leder veien eller som er mest fremtredende i et felt, som når vi sier at en bestemt teknologi er "leder" i sitt felt.

Det sentrale i alle disse betydningene er ideen om å være i en posisjon av autoritet, ansvar, og/eller innflytelse, og å bruke denne posisjonen til å påvirke, styre, eller lede andre eller prosesser.

Simon Sineks tilnærming til hva det vil si å være en leder.

Jeg forstår forskjellen på å være en leder og å ha en lederposisjon

Det å ha ordet "leder" i tittel, rolle eller posisjon er ikke det samme som å være en leder.

Ordet "leder" i en persons tittel er i noen tilfeller kun en indikasjon på at

 • Vedkommende forventes å praktisere ledelse (men det har ikke blitt lagt tilrette for denne praktiseringen)
 • Vedkommende anses for å være den faglig dyktigste i gruppen og er dermed den man bør gå til for faglig råd og veiledning
 • Det ikke finnes noen andre som anses å ha viljen, evnen, tilliten eller mandatet til å lede
Jeg kjenner til produktet av god ledelse

Produktet er god ledelse måles i fungering, ikke levering. Levering er det teamet som står for. Ledelse er ment å legge til rette for friksjonsfri levering, ved å skape bedre fungering.

Overordnet kan god ledelse måles på perspektivene i ledelsesresultater.

Jeg er kjent med allmuens perspektiv på ledelse

Mange ser ned på ledelse og ledere fordi de mener at de:

 • Gjør lite
 • Prater mye tåkeprat
 • Ikke produserer håndgripelige leveranser

Dette henger dels sammen med manglende kunnskap om ledelse, hva det å lede består av og hva produktet av god ledelse er, og dels sammen med utbredelsen av dårlige ledere.

Jeg er kjent med forskjellige ledernivåer 1

“En mellomleder er enhver leder som befinner seg to nivåer under toppsjef og ett nivå over arbeidere/førstelinje arbeidere, som binder sammen virksomhetens strategiske og operative nivå(...)”

Jeg kan få folk med meg 4

Jeg appelerer til folks "sense of purpose".

 • Invester tid i teamet ditt (finn ut av ansattes mål, verdier og ambisjoner)
 • Kommuniser til andre slik de ønsker å bli kommunisert til
 • Definer hvordan hver person passer inn i gruppa
 • Mål progresjon
 • Lær ansatte å vinne (kommuniser hva målet vil gi av evt belønning)
 • Gjør tjenester på forhånd
Jeg kommuniserer godt 3
 1. Active listening: Pay attention to what others are saying without interrupting, and respond thoughtfully.
 2. Clarity: Express your ideas clearly and concisely, avoiding jargon or overly complex language.
 3. Empathy: Understand others' perspectives and feelings, and respond with sensitivity.
 4. Nonverbal communication: Pay attention to body language, tone of voice, and facial expressions to convey your message effectively.
 5. Confidence: Believe in yourself and your message, and communicate with assurance.
 6. Flexibility: Adapt your communication style to fit the situation and the needs of your audience.
 7. Open-mindedness: Be willing to consider different viewpoints and engage in constructive dialogue.
 8. Practice: Regularly engage in conversations, presentations, and other forms of communication to improve your skills over time.
 1. Use simple language: Avoid using overly complex words or technical jargon that may confuse your audience. Opt for clear and straightforward language that everyone can understand.

 2. Organize your thoughts: Structure your communication in a logical manner, with a clear beginning, middle, and end. Use headings, bullet points, or transitions to help guide your audience through your message.

 3. Provide context: Help your audience understand the background or context behind your message. Provide relevant information or examples to clarify your points and make them easier to grasp.

 4. Be specific: Avoid vague or ambiguous language by providing concrete details, examples, or explanations. This helps eliminate confusion and ensures that your message is understood accurately.

 5. Check for understanding: Encourage questions and feedback from your audience to ensure they have grasped your message. Clarify any misunderstandings and address any gaps in comprehension.

 6. Use visual aids: In presentations or written communication, use visual aids such as diagrams, charts, or graphs to illustrate key points and enhance understanding.

 7. Be concise: Avoid unnecessary verbosity or tangents that can detract from your message. Get to the point quickly and communicate your ideas succinctly.

Jeg kan skape gode prestasjoner 3

Running a business is the process of exposing team members to the questions they need great answers to, and producing accountability for the existence of answers to those questions. - Eirik Alfstad Johansen

Jeg utvikler og utfordrer folk 1

Jack Welch, the former CEO of General Electric, famously said, “Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.”

Jeg er kjent med forskjellige lederbegreper 1

IGLO står for Individ, Gruppe, Ledelse, Organisajson.


Roles

Arbeid Ledelse