Skillset

Praktisere lykke

Angripe lykke som en utfordring og et ferdighetssett man kan jobbe med, øve, praktisere og mestre.

Test yourself Copy to your organization

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår hva lykke er 2

I følge Harvard professor Arthur C. Brooks består lykke av:

 • Enjoyment (pleasure with consciousness)
 • Satisfaction (joy from a job well done)
 • Purpose (finding coherence and significance in your life)

04:44 - 05:35

Lykkelighet og ulykkelighet prosesseres i forskjellige deler av hjernen.

00:17 - 01:18

Jeg kjenner til faktorene som påvirker opplevelsen av lykke 7

Genetikk spiller en rolle i vår opplevelse av lykke, men det er viktig å merke seg at det er en kompleks interaksjon mellom gener og miljøfaktorer. Her er noen måter genetikk kan påvirke vår opplevelse av lykke:

 1. Genetisk disposisjon: Forskning antyder at en del av vår lykke er genetisk bestemt. Studier på tvillinger og adopterte søsken har vist at det er en genetisk komponent knyttet til lykke. Noen mennesker kan ha en naturlig disposisjon for å være lykkelige, mens andre kan være mer sårbare for å oppleve lavere nivåer av lykke. Imidlertid er det viktig å merke seg at genetikk ikke er den eneste faktoren som påvirker lykke, og miljøfaktorer spiller også en betydelig rolle.

 2. Neurokjemiske prosesser: Genetiske forskjeller kan påvirke produksjonen og aktiviteten til visse nevrokjemikalier i hjernen, som for eksempel serotonin og dopamin, som er knyttet til følelser av lykke og velvære. Variasjoner i gener som er involvert i disse nevrokjemiske prosessene kan påvirke hvordan hjernen vår reagerer på positive stimuli og dermed påvirke vår generelle lykkefølelse.

 3. Emosjonell regulering: Genetiske forskjeller kan også påvirke en persons evne til å regulere og håndtere følelser, noe som kan påvirke deres opplevelse av lykke. Noen mennesker kan ha en naturlig tendens til å regulere følelser mer effektivt, noe som kan bidra til økt lykke, mens andre kan være mer sårbare for følelsesmessig dysregulering og oppleve lavere nivåer av lykke.

Det er viktig å merke seg at genetikk ikke er en endelig dom over vår lykke. Selv om genetikk kan påvirke vårt utgangspunkt for lykke, har vi også muligheten til å påvirke vår egen lykke gjennom våre valg, holdninger og livsstil.

Helse spiller en betydelig rolle i vår opplevelse av lykke. Her er noen måter helse kan påvirke vår lykkefølelse:

 1. Fysisk velvære: God fysisk helse er viktig for vår generelle lykke. Når vi er fri for alvorlige sykdommer, smerte eller begrensninger, har vi større sjanse for å oppleve glede, energi og trivsel i hverdagen. God fysisk helse gir oss også muligheten til å delta i aktiviteter og oppleve verden på en mer tilfredsstillende måte.

 2. Mental velvære: Mental helse spiller også en avgjørende rolle i vår lykke. Når vi opplever god mental helse, er vi mer sannsynlig å oppleve positive følelser, ha et klart sinn og være i stand til å håndtere stress og motgang på en mer effektiv måte. Mental helse kan påvirkes av faktorer som psykiske lidelser, stressnivå, evne til å takle utfordringer og tilgang til støtte og behandling.

 3. Søvnkvalitet: Søvn spiller en viktig rolle i vår følelsesmessige tilstand og lykke. Når vi får tilstrekkelig og god søvn, er vi mer sannsynlig å føle oss uthvilt, energiske og positive. Søvnmangel kan derimot påvirke humøret vårt, øke følelser av irritabilitet og påvirke vår evne til å håndtere stress.

 4. Livskvalitet: Helse har en direkte innvirkning på vår generelle livskvalitet, som igjen påvirker vår lykke. Når vi opplever god helse, har vi større sjanse for å ha et aktivt og engasjert liv, delta i aktiviteter vi liker, ha meningsfulle relasjoner og oppnå personlige mål. Alle disse faktorene bidrar til økt lykke og tilfredshet.

Det er viktig å merke seg at helse er en multifaktoriell tilstand som påvirkes av genetikk, livsstil, tilgang til helsetjenester og miljøfaktorer. Selv om god helse kan legge til rette for lykke, er det også mulig å oppleve lykke selv om man lever med visse helseutfordringer. En helhetlig tilnærming til helse som tar hensyn til både fysisk og mental velvære er viktig for å oppnå en bærekraftig lykkefølelse.

Christakis and Fowler say a person’s happiness is related to the happiness of their friends, their friends’ friends and their friends’ friends’ friends—that is, to people well beyond their social horizon. Their research found happy people tend to be located in the center of their social networks in large clusters of other happy people where each additional happy friend increases a person’s probability of being happy by about 9 percent.

Kilde: Emotions are contagious: Learn what science and research has to say about it

Våre fysiske omgivelser kan ha en betydelig innvirkning på vår opplevelse av lykke. Her er noen måter våre fysiske omgivelser kan påvirke oss:

 1. Trivsel og komfort: Å være i et fysisk miljø som er behagelig, komfortabelt og tilpasset våre behov kan bidra til økt lykke. Et hjem eller arbeidssted som er rent, organisert og estetisk tiltalende kan skape en følelse av velvære og ro. Komfortable møbler, god belysning og riktig temperatur kan også påvirke vår generelle trivsel.

 2. Natur og utendørsområder: Tilgang til natur og utendørsområder har vist seg å ha en positiv innvirkning på vår lykkefølelse. Å være i naturen, omgitt av grøntområder, trær og frisk luft kan redusere stress, forbedre humøret og gi oss en følelse av ro og forbindelse med omgivelsene.

 3. Rom for aktiviteter: Fysiske omgivelser som gir mulighet for ulike aktiviteter og interesser kan bidra til økt lykke. Et hjem med plass til å utøve hobbyer, leke med barna eller dyrke interesser kan gi oss glede og tilfredshet. Tilgang til treningsfasiliteter, parker, kulturelle arenaer og fellesskapsområder kan også berike vårt daglige liv og fremme positiv interaksjon med andre.

 4. Sikkerhet og trygghet: Å føle seg trygg og sikker i våre fysiske omgivelser er viktig for vår lykke. Et miljø som gir beskyttelse mot kriminalitet, vold eller andre trusler kan redusere stress og bekymring, og dermed bidra til økt følelse av velvære.

 5. Tilrettelegging for sosiale interaksjoner: Fysiske omgivelser som legger til rette for sosiale interaksjoner kan ha en positiv innvirkning på vår lykke. Områder som fellesrom, kafeer, parker eller offentlige steder kan tilby muligheter for å møte mennesker, knytte bånd og oppleve sosial tilhørighet.

Det er viktig å merke seg at vår opplevelse av fysiske omgivelser er subjektiv og kan variere fra person til person. Noen mennesker kan trives i et urbant miljø med byens puls, mens andre kan foretrekke roen og naturlige omgivelser på landet. Det er også viktig å huske at våre indre holdninger og perspektiver også påvirker hvordan vi opplever og responderer på våre fysiske omgivelser.

Vår tilgang til ressurser kan ha en betydelig innvirkning på vår opplevelse av lykke. Her er noen måter tilgangen på ressurser påvirker oss:

 1. Økonomisk sikkerhet: Økonomisk stabilitet og tilstrekkelige økonomiske ressurser spiller en viktig rolle i vår opplevelse av lykke. Når vi har tilstrekkelig inntekt og økonomisk trygghet, kan vi dekke våre grunnleggende behov som mat, bolig og helsetjenester. Dette gir oss en følelse av trygghet og reduserer bekymringer knyttet til økonomiske problemer, og dermed kan bidra til økt lykke.

 2. Utdanning og kunnskap: Tilgang til utdanning og kunnskap er en viktig ressurs for vår personlige og faglige utvikling. Gjennom utdanning får vi mulighet til å utvikle ferdigheter, øke vårt kunnskapsnivå og utforske vårt potensial. Dette kan gi en følelse av mestring, selvtillit og tilfredshet, og dermed påvirke vår lykke positivt.

 3. Helsetjenester: Tilgang til helsetjenester er avgjørende for vår fysiske og mentale helse. Når vi har tilgang til høykvalitets helsetjenester, kan vi ta vare på vår helse, få riktig behandling og forebygge sykdommer. Dette kan bidra til bedre fysisk velvære, redusert stress og økt lykke.

 4. Sosiale ressurser og støtte: Tilgang til sosiale ressurser, som et sterkt sosialt nettverk og støttesystemer, kan ha en positiv innvirkning på vår lykke. Sosial støtte bidrar til å håndtere stress, gir følelsen av tilhørighet og gir muligheter for positiv sosial interaksjon. Når vi har mennesker vi kan stole på og dele livet med, opplever vi ofte større lykke og trivsel.

 5. Kulturelle ressurser: Tilgang til kulturelle ressurser, som kunst, musikk, kulturelle arrangementer og reisemuligheter, kan også bidra til vår lykke. Slike ressurser beriker våre liv og gir oss muligheten til å oppleve nye perspektiver, uttrykke oss kreativt og oppleve glede og inspirasjon.

En stabil økonomisk situasjon kan gi oss en følelse av trygghet og frihet til å møte våre grunnleggende behov og forfølge våre ønsker og mål. Når vi ikke trenger å bekymre oss for økonomiske problemer eller mangel på ressurser, kan vi oppleve en økt følelse av lykke og tilfredshet.

Vårt arbeid og vår karrieresituasjon kan påvirke vår lykke. Å ha en jobb som er meningsfull, givende og som passer til våre interesser og ferdigheter kan gi oss en følelse av oppfyllelse og tilfredshet. Positive arbeidsmiljøer, karrieremuligheter og balanse mellom arbeid og fritid kan også påvirke vår lykkefølelse.

Våre relasjoner til familie, inkludert ektefelle, barn og nære slektninger, kan ha stor betydning for vår lykke. Sterke og positive familierelasjoner, preget av støtte, kjærlighet og samhørighet, kan gi en følelse av tilhørighet og glede. Derimot kan konflikter eller vanskelige forhold i familien påvirke vår lykke negativt.

Vår boligsituasjon spiller også en rolle i vår lykke. Å ha en trygg, komfortabel og passende bolig kan gi oss en følelse av stabilitet og tilhørighet. Et godt hjemmemiljø som reflekterer våre behov og verdier kan bidra til økt lykke.

Vår livssituasjon endres gjennom forskjellige livsfaser og på grunn av ulike livshendelser. Livsendringer som ekteskap, fødsel av barn, pensjonering eller tap av en kjær kan påvirke vår lykkefølelse. Det er også viktig å merke seg at hver person kan reagere forskjellig på disse hendelsene, og deres påvirkning på lykke kan variere.

Relasjoner til andre mennesker som ikke er familie kan også ha en betydelig innvirkning på vår opplevelse av lykke. Her er noen måter slike relasjoner kan påvirke oss:

 1. Vennskap: Sterke vennskap og sosiale bånd kan gi oss glede, støtte og en følelse av tilhørighet. Å ha nære venner som vi kan dele gleder, sorger og erfaringer med, gir oss muligheten til å oppleve fellesskap og sosial tilfredsstillelse.

 2. Kjærlighetsforhold: Kjærlighetsforhold, som romantiske partnere eller ektefeller, kan være en kilde til lykke og tilfredshet. Gode og sunne kjærlighetsforhold preget av gjensidig respekt, tillit, kommunikasjon og intimitet kan bidra til en dyp følelse av tilknytning og lykke.

 3. Kollegiale relasjoner: Relasjoner på arbeidsplassen eller i utdanningsmiljøer kan også påvirke vår lykkefølelse. Positive og støttende relasjoner med kolleger eller medstudenter kan skape et godt arbeidsmiljø og bidra til økt trivsel og tilfredshet med vårt arbeid eller studier.

 4. Samarbeid og sosiale nettverk: Å delta i samarbeid og være en del av sosiale nettverk kan gi oss muligheten til å bidra til noe større enn oss selv og oppleve en følelse av formål og fellesskap. Å delta i frivillig arbeid, organisasjoner, klubber eller fellesskapsaktiviteter kan gi positive relasjoner og en følelse av å gjøre en forskjell.

 5. Tilfeldige møter: Selv korte interaksjoner med mennesker vi møter i hverdagen kan påvirke vår lykke. Små gestus av vennlighet, som et smil, en vennlig samtale eller hjelpsomhet, kan gi oss en følelse av tilknytning og glede.

Relasjoner til andre mennesker gir oss muligheten til å utveksle positive følelser, støtte og sosialt samspill. Slike relasjoner kan skape en følelse av tilhørighet, fellesskap og emosjonell tilfredsstillelse, og dermed påvirke vår opplevelse av lykke.

Vårt forhold til oss selv, eller vår selvopplevelse, spiller en avgjørende rolle i vår opplevelse av lykke. Her er noen måter forholdet vi har til oss selv påvirker oss:

 1. Selvaksept og selvkjærlighet: Å ha en positiv selvopplevelse innebærer å akseptere oss selv for den vi er, med alle våre styrker og svakheter. Når vi har en sunn selvaksept og praktiserer selvkjærlighet, kan vi oppleve større tilfredshet med oss selv og økt lykke.

 2. Selvtillit og selvfølelse: En sunn selvopplevelse er også knyttet til selvtillit og selvfølelse. Når vi har tro på våre evner, føler oss verdifulle og har tillit til vår egen verdi, kan vi oppleve større følelse av lykke og mestring i livet.

 3. Selvrealisering og personlig vekst: Å arbeide mot vårt potensial og forfølge våre interesser og mål kan gi en følelse av selvrealisering og personlig vekst. Når vi lever i samsvar med våre verdier og streber etter personlig utvikling, kan vi oppleve en dypere følelse av tilfredshet og lykke.

 4. Indre dialog og tankemønstre: Vår indre dialog og måten vi tenker om oss selv kan påvirke vår opplevelse av lykke. Negative selvsnakk, selvbebreidelser eller overdreven selvkritikk kan være skadelig for vår lykke. Å utvikle positive og støttende tankemønstre kan bidra til å forbedre vår selvopplevelse og øke vår lykkefølelse.

 5. Selvpleie og egenomsorg: Å ta vare på oss selv, både fysisk og mentalt, er viktig for vår lykke. Når vi prioriterer selvpleie og egenomsorg, gir vi oss selv de nødvendige ressursene og oppmerksomheten vi trenger for å trives. Dette kan inkludere å ta vare på vår fysiske helse, praktisere avslapning og stressmestring, og ta tid til aktiviteter som gir oss glede og velvære.

Vårt forhold til oss selv er grunnleggende for vår lykkefølelse. Når vi praktiserer selvaksept, selvkjærlighet og tar vare på vår personlige utvikling, kan vi oppleve større indre tilfredshet og glede i livet.

Selvkunnskap, eller kunnskap om oss selv, spiller en viktig rolle i vår opplevelse av lykke. Her er noen måter selvkunnskap kan påvirke oss:

 1. Identitet og autentisitet: Selvkunnskap hjelper oss med å forstå våre egne verdier, interesser, preferanser og identitet. Når vi har en klarere forståelse av hvem vi er og hva som er viktig for oss, kan vi leve mer autentiske liv som er i samsvar med våre egne behov og ønsker. Dette kan bidra til en dypere følelse av tilfredshet og lykke.

 2. Selvrealisering: Selvkunnskap er avgjørende for vår evne til å identifisere og forfølge våre mål og ønsker. Når vi kjenner våre styrker, svakheter og interesser, kan vi ta informerte beslutninger om vår personlige utvikling og jobbe mot å oppnå vårt potensial. Å leve i samsvar med våre indre verdier og formål kan gi en følelse av glede og tilfredshet.

 3. Selvrefleksjon og vekst: Selvkunnskap innebærer også evnen til å reflektere over våre tanker, følelser og handlinger. Gjennom selvrefleksjon kan vi identifisere våre mønstre, lære av våre erfaringer og vokse som individer. Dette bidrar til personlig utvikling og økt følelse av mestring og lykke.

 4. Selvbevissthet og emosjonell intelligens: Selvkunnskap hjelper oss med å være mer oppmerksomme på våre egne følelser, behov og reaksjoner. Dette øker vår evne til å regulere våre følelser og håndtere utfordringer på en konstruktiv måte. Å ha høyere emosjonell intelligens gjennom selvbevissthet kan bidra til bedre mellommenneskelige relasjoner og økt lykke.

 5. Selvaksept og selvmedfølelse: Selvkunnskap kan også føre til større selvaksept og selvmedfølelse. Når vi forstår våre egne styrker og svakheter, er vi mer sannsynlig å akseptere oss selv for den vi er. Dette gir rom for økt selvmedfølelse, som igjen kan øke vår følelse av lykke og velvære.

Gjennom økt selvkunnskap kan vi utvikle en dypere forståelse av oss selv og leve mer autentiske, meningsfulle liv. Dette kan bidra til en økt følelse av tilfredshet, lykke og velvære.

Selvutvikling spiller en betydelig rolle i vår opplevelse av lykke. Her er noen måter selvutvikling påvirker oss:

 1. Oppfyllelse av potensial: Gjennom selvutvikling streber vi etter å realisere vårt fulle potensial. Dette innebærer å identifisere og utvikle våre talenter, ferdigheter og evner. Når vi føler at vi vokser og utvikler oss på personlig nivå, opplever vi en dypere følelse av oppfyllelse og lykke.

 2. Økt selvtillit og selvverd: Når vi arbeider med selvutvikling og oppnår personlige mål, styrker vi vår selvtillit og øker vårt selvverd. Å oppdage at vi er i stand til å takle utfordringer og oppnå suksess bidrar til en følelse av mestring og tilfredshet, som igjen påvirker vår lykke positivt.

 3. Selvinnsikt og selvbevissthet: Selvutvikling innebærer også å utforske og utvikle vår selvinnsikt og selvbevissthet. Gjennom økt bevissthet om våre tanker, følelser og handlinger kan vi bedre forstå oss selv og våre behov. Dette fører til en dypere forbindelse med oss selv og våre verdier, og dermed en økt følelse av indre tilfredshet og lykke.

 4. Mestring og vekst: Selvutvikling handler også om å lære nye ferdigheter, takle utfordringer og vokse som individer. Når vi overvinner hindringer, utvider våre komfortsoner og utvikler oss på ulike områder av livet, opplever vi en følelse av mestring og vekst. Dette gir oss en positiv følelse av fremgang og lykke.

 5. Livsmening og formål: Selvutvikling hjelper oss med å utforske våre verdier, interesser og formål i livet. Når vi bevisst arbeider mot å leve i samsvar med våre dypeste verdier og følge vårt indre kall, opplever vi en dypere følelse av mening og formål. Denne følelsen av å gjøre noe meningsfullt og verdifullt i livet bidrar til en økt opplevelse av lykke.

Selvutvikling er en kontinuerlig prosess som lar oss vokse og blomstre som individer. Gjennom denne reisen kan vi oppleve økt selvtillit, oppfyllelse, mestring, indre tilfredshet og en dypere følelse av lykke i livet.

Informasjonsdietten vår, det vil si den informasjonen vi eksponeres for og konsumerer regelmessig, kan ha en betydelig innvirkning på vår opplevelse av lykke. Her er noen måter informasjonsdietten kan påvirke oss:

 1. Mental og emosjonell tilstand: Informasjonen vi eksponeres for kan påvirke vår mentale og emosjonelle tilstand. Hvis vi konstant utsettes for negative nyheter, konflikter, voldelige bilder eller overdreven bruk av sosiale medier med negativt fokus, kan det føre til økt angst, stress og nedstemthet. På den annen side kan positiv og inspirerende informasjon, som oppmuntrer til vekst, empati og glede, ha en positiv effekt på vår mentale og emosjonelle tilstand.

 2. Verdier og perspektiv: Informasjonen vi konsumerer kan påvirke våre verdier og vårt perspektiv på verden. Hvis vi eksponeres for mangfoldige perspektiver, kritisk tenkning og innsikt i ulike temaer, kan det bidra til å utvide vår forståelse og skape en mer balansert og nyansert oppfatning av verden. Dette kan igjen påvirke vår opplevelse av lykke ved å fremme åpenhet, toleranse og forståelse.

 3. Selvbilde og sammenligning: Informasjon vi får gjennom sosiale medier og andre kanaler kan påvirke vårt selvbilde og vår tendens til å sammenligne oss med andre. Hvis vi stadig eksponeres for perfeksjonerte bilder og positive oppdateringer fra andre menneskers liv, kan det føre til følelsen av utilstrekkelighet og lavere selvfølelse. Det er viktig å være bevisst på dette og prøve å balansere informasjonen vi konsumerer for å opprettholde et realistisk og positivt selvbilde.

 4. Kunnskap og bevissthet: Informasjon kan også utvide vår kunnskap og bevissthet om ulike temaer og problemstillinger. Når vi har tilgang til nøyaktig og pålitelig informasjon, kan det gi oss en følelse av opplysning og styrke. Økt kunnskap kan bidra til økt evne til å håndtere utfordringer, ta informerte beslutninger og engasjere oss i meningsfulle diskusjoner, noe som kan påvirke vår opplevelse av lykke positivt.

 5. Tidsbruk og produktivitet: Informasjonsoverbelastning kan påvirke vår tidsbruk og produktivitet. Hvis vi bruker for mye tid på å konsumere overflødig eller irrelevant informasjon, kan det gå på bekostning av vår produktivitet og vår evne til å fokusere på viktige oppgaver og mål. Å være bevisst på hvordan vi bruker vår tid og begrense overflødig informasjon kan bidra til å oppnå bedre balanse og økt følelse av oppnåelse.

For å sikre at informasjonsdietten vår bidrar til vår opplevelse av lykke, er det viktig å være bevisst på kvaliteten og mengden informasjon vi konsumerer. Å velge å eksponere oss for positiv, meningsfull og relevant informasjon som støtter våre verdier og interesser, kan ha en positiv innvirkning på vår mentale, emosjonelle og generelle velvære.

Les mer om informasjonsbevissthet

En persons innstilling kan ha en betydelig innvirkning på deres opplevelse av lykke. Holdninger, tanker og perspektiver kan påvirke hvordan vi tolker og reagerer på ulike livshendelser, og dermed påvirke vår generelle lykkefølelse. Her er noen måter en persons innstilling kan påvirke deres opplevelse av lykke:

 1. Positivitet og optimisme: En person som har en positiv innstilling og en optimistisk holdning har en tendens til å fokusere på det positive i livet, selv i møte med vanskeligheter. Dette kan bidra til økt lykkefølelse, da de er mer sannsynlig å oppleve glede og tilfredshet selv i utfordrende situasjoner.

 2. Takknemlighet: En innstilling preget av takknemlighet og anerkjennelse av de gode tingene i livet kan bidra til økt lykke. Ved å fokusere på det som allerede er bra, blir det lettere å oppleve glede og tilfredshet.

 3. Mestringstro: En person som har en sterk tro på egen mestringsevne og evnen til å håndtere utfordringer, har en tendens til å være mer lykkelig. Denne typen innstilling gir en følelse av kontroll og selvtillit, og kan hjelpe en person med å takle stress og motgang på en mer positiv måte.

 4. Selvrefleksjon og vekst: En innstilling som verdsetter selvrefleksjon og personlig vekst kan bidra til økt lykke. Ved å være åpen for å lære av erfaringer, vokse som individ og jobbe med personlige mål, kan en person oppnå en dypere følelse av tilfredshet og lykke.

 5. Empati og generøsitet: En innstilling preget av empati og generøsitet kan også påvirke lykkefølelsen. Ved å bry seg om andre og bidra til fellesskapet, opplever mange en følelse av glede og tilfredshet. Å hjelpe andre kan også bidra til å utvikle meningsfulle relasjoner, noe som er viktig for lykke.

år tidsbruk og våre prioriteringer spiller en betydelig rolle i vår opplevelse av lykke. Her er noen måter vår tidsbruk og våre prioriteringer kan påvirke oss:

 1. Mening og formål: Når vi bruker tid på aktiviteter som er meningsfulle og i tråd med våre verdier og interesser, kan det gi oss en følelse av formål og oppfyllelse. Å bruke tid på det som virkelig betyr noe for oss, bidrar til en dypere følelse av lykke.

 2. Balanse og trivsel: En viktig faktor for vår lykke er å oppnå en balanse mellom ulike områder i livet. Å prioritere tid til arbeid, fritid, sosiale relasjoner, egenomsorg og personlig utvikling bidrar til trivsel og velvære. Når vi oppnår en sunn balanse, kan vi oppleve økt lykke og tilfredshet.

 3. Kvalitetstid med andre: Å tilbringe tid med venner, familie og kjære bidrar til å bygge sterke relasjoner og skape minner. Kvalitetstid med andre kan gi oss glede, støtte og tilhørighet, som er viktige faktorer for vår lykke.

 4. Selvpleie og egenomsorg: Å prioritere tid til selvpleie og egenomsorg er avgjørende for vår lykke. Dette inkluderer å ta vare på vår fysiske helse, søvn, avslapning, hobbyer og aktiviteter som gir oss glede og velvære. Når vi tar vare på oss selv, kan vi oppleve økt lykke og trivsel.

 5. Personlig utvikling og vekst: Å prioritere tid til personlig utvikling, læring og vekst kan bidra til økt lykke. Dette kan innebære å sette seg mål, utfordre oss selv, lære nye ferdigheter og arbeide mot vårt potensial. Å føle fremgang og utvikling gir oss en følelse av mestring og tilfredshet.

 6. Mindre stress og press: Å være bevisst på hvordan vi bruker vår tid og våre prioriteringer kan også hjelpe oss med å redusere stress og unngå overbelastning. Ved å balansere våre forpliktelser og ta hensyn til våre grenser, kan vi oppleve en større følelse av ro og lykke.

Vår tidsbruk og våre prioriteringer reflekterer hva som er viktig for oss i livet. Når vi bevisst velger å bruke tid på aktiviteter som gir oss mening, balanse, gode relasjoner og selvpleie, kan vi skape en livsstil som støtter vår opplevelse av lykke og trivsel.

Våre vaner og adferdsmønstre spiller en betydelig rolle i vår opplevelse av lykke. Her er noen måter våre vaner og adferdsmønstre kan påvirke oss:

 1. Rutiner og struktur: Gode vaner og etablerte rutiner gir oss struktur i hverdagen og hjelper oss med å opprettholde produktivitet og effektivitet. Når vi har sunne og positive rutiner, som regelmessig trening, sunn kosthold, tilstrekkelig søvn og tid for avslapning, kan vi oppleve økt fysisk og mental helse, som igjen påvirker vår lykke positivt.

 2. Selvdistiplin og selvkontroll: Gode vaner krever selvdistiplin og selvkontroll. Evnen til å utvise selvdisiplin og unngå impulsive eller destruktive adferdsmønstre kan bidra til en følelse av kontroll og mestring. Å ha gode vaner som støtter våre mål og verdier kan gi oss en følelse av oppfyllelse og lykke.

 3. Positiv mentalitet og tankemønstre: Våre vaner og adferdsmønstre påvirker også våre tankemønstre og mentale holdninger. Når vi kultiverer positive vaner som å uttrykke takknemlighet, praktisere optimisme og fokusere på løsninger i stedet for problemer, kan vi forme vår tankegang på en måte som fremmer lykke og velvære.

 4. Sosialt samspill og relasjoner: Våre vaner og adferdsmønstre påvirker også våre sosiale relasjoner. Gode vaner som å være tilgjengelig og engasjert i relasjoner, lytte aktivt, vise empati og uttrykke omsorg kan bidra til sterke og sunne relasjoner. Gode relasjoner er en viktig kilde til lykke og trivsel.

 5. Selvpleie og egenomsorg: Gode vaner knyttet til selvpleie og egenomsorg, som å ta tid for avslapning, utøve selvrefleksjon og praktisere stressmestringsteknikker, kan bidra til vår mentale og emosjonelle velvære. Når vi tar vare på oss selv på en sunn og kjærlig måte, kan vi oppleve økt lykke og tilfredshet.

 6. Mestring og oppnåelse av mål: Gode vaner bidrar til utvikling av ferdigheter og mestring. Når vi arbeider mot mål og oppnår dem gjennom jevnlig innsats og positive vaner, kan vi oppleve en følelse av stolthet, tilfredshet og lykke.

Våre vaner og adferdsmønstre er ikke nødvendigvis fastlåste, men kan endres gjennom bevisst innsats og praksis. Ved å dyrke sunne vaner og adferdsmønstre som støtter vår fysiske, mentale og sosiale velvære, kan vi øke vår opplevelse av lykke og trivsel i livet.

Jeg vet at lykke er noe man designer for nåtiden (ikke fremtiden)

"Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present." – Jim Rohn
 
When we think about: the "I'll be happy when..." mindset, we tie our happiness to future accomplishments.
But happiness is not a destination but a journey; it's a way of life. It's about creating, not waiting.
 
Happiness is about being present, finding joy in the small, everyday moments, and appreciating what we have while we strive for what we want. It's about the positive steps we take right now, from celebrating our victories, no matter how small, to expressing gratitude or simply finding what's good in our life.
 
Designing our present around happiness doesn't mean ignoring challenges or difficulties. It means embracing them with a positive mindset and using them as opportunities for growth.

Jeg vet hvilke tendenser i hjernen som står i veien for vår lykke

 1. Miswanting (wanting the wrong things - in terms of happiness)
 2. Comparison to others
 3. Hedonic adaptation (getting used to how well things are)
 4. Impact bias (overestimating the positive impact of something)
Jeg investerer i fremtidig lykke

For å være lykkelig i fremtiden trenger du å praktisere en kombinasjon av ting du liker og ting du ikke liker å gjøre i dag, som en investering for fremtiden.

Eksempler på investering i fremtidig lykke er:

 • Trene (for å opprettholde god, fremtidig helse)
 • Spare (for å opprettholde god, fremtidig økonomi)
 • Vedlikeholde (for å kunne ha verdi av og nyttegjøre noe lenger)
 • Etablere og utvikle nye relasjoner (for å opprettholde gode relasjoner i fremtiden)