Skillset

Ansvarsbevissthet

Bli lettere respektert. Få mer tillit. Få økt frihet og muligheter. Delegere bedre.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Egenprioritering

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår hva som menes med et ansvar

Når noen har et ansvar for noe mener vi at vi forventer at de sørger for at det de har ansvar for ivaretas på en god måte.

Jeg vet hva som menes med å ha ansvar for noe

Å ha ansvar er å forsikre at noe blir gjort eller ivaretatt. Det er ikke nødvendigvis å gjøre det selv.

Jeg vet hva som menes med ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse er når en part fraskriver seg ansvar etter en hendelse.

Kontrakter kan inneholde legitime ansvarsfraskrivelser, men i dagligtalen brukes begrepet først og fremst med negative konnotasjoner for å beskrive en situasjon hvor noen oppleves å fraskrive seg et ansvar som andre mener tilhører de (eksempel).

Jeg vet hva som menes med ansvarspulverisering

Ansvarspulverisering betyr at det er uklart hvem som faktisk forventes å praktisere et ansvar.

 Ansvarspulverisering kan oppstå når

  • Et ansvar er fordelt på flere personer, slik at ansvaret i praksis ikke ligger hos noen
  • Når noen andre enn den som har (er ment å ha) ansvaret praktiserer det
  • Det ikke er tydelig hvem som forventes å inneha et ansvar
Jeg ser risikoen ved å ta ansvar jeg ikke har

Å utøve ansvar du ikke har er som å slippe fram folk i trafikken som har vikeplikt for deg. Selv om intensjonen er god, så motarbeider du måten systemet er designet på, noe som i beste fall bidrar til å skape usikkerhet og ansvarspulverisering, og i verste fall bidrar til kaos og farlige situasjoner.

Jeg bruker ikke andres forventninger til meg som begrunnelse for hvorfor jeg ikke strekker til

Du styrer hva som forventes av deg. Dersom forventningskabalen ikke går opp er det opp til deg å justere forventningene ovenfor de det gjelder.

Jeg forstår forskjellen på et defensive og et ownership mindset

En person med et defensive mindset går vi intuitivt til å se på hvordan kritikk eller feil kan forklares og forsvares.

En person med et ownership mindset reflekterer vi over hvordan hen selv kunne tenkt eller handlet annerledes for å unngå at det kritikkverdige oppstod i utgangspunktet.


Roles

Leder

Arbeid Ledelse

Ansatt (arbeidstaker)

Arbeid