Anatomy

🤲 Delegeringsbevissthet

Skape klarhet i hvordan en leder forstår, tenker på og praktiserer delegering. Bedre forstå hva en leder er motivert til å delegere og hva som står i veien for å lykkes med delegeringen.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🤔 Holdning 3

Hvordan jeg tenker på og forholder meg til delegering.

Hva mener jeg delegering er? Eksempelvis

 • En avtale om hvem som skal ta seg av noe
 • Et ferdighetsett som gjør en i stand til å fordele arbeid
 • En prosess for å sikre god ivaretagelse av noe
 • Et ansvar for å forsikre at hensyn er fordelt og ivaretatt
 • Et system som fordeler og holder oversikt over delegeringer, etc.

Hva slags mindset har jeg når jeg delegerer? Eksempelvis:

 • Oppdragsorientert: "Hva slags oppdrag kan jeg sette de ansatte til?" Fokus på jobben som skal gjøres, og hvorvidt en person vil være i stand til å løse et oppdrag raskt nok og med høy nok kvalitet til å være lønnsom.
 • Enablementorientert: "Hva trenger de ansatte å forstå, være komfortable med og mestre for å kunne gjøre en god jobb?" Fokus på personen som skal løse oppdraget og hvordan man kan gjøre det enkelt og friksjonsfritt for dem å gjøre jobben riktig.

Hvem mener jeg har ansvar for å sørge for at det er enkelt å gjøre det som delegeres på riktig måte? Eksempelvis

 • Den som delegerer
 • Den det blir delegert til
 • Fageksperter på det som delegeres
 • Egne tilrettelegger-roller, etc.
😅 Behov 2

Hvordan jeg opplever mitt behov for å delegere.

Hvilke typer ting har jeg et ønske om å kunne delegere?

🏃 Fremgangsmåte 5

Hvordan jeg går frem for å delegere.

Hva utløser min delegering? Eksempelvis:

 • Reaktiv: Jeg delegerer når noen er overbelastet eller har for lite å gjøre
 • Proaktiv: Jeg pleier en oversikt over alle ansvarsområdene i bedriften og jobber løpende med å skape en balande i fordelingen av disse

Hvordan går jeg frem når jeg skal delegere? Hvordan ser delegeringsprosessen min ut?

Hva er viktig for meg å forsikre når jeg jeg delegerer? Eks

 • Eierskap: Den som har fått ansvar for noe føler eierskap til det de har blitt delegert
 • Ansvarsfølelse: Den som har fått ansvar føler en forpliktelse til å ivareta ansvaret på en god måte
 • Forventningsklarhet: Den som har fått ansvaret har tydelig for seg hva ansvaret innebærer
 • Forventningskomfort: Den som har fått ansvaret knytter komfort og mestring til det å skulle praktisere ansvaret
 • Sporbarhet: Det er tydelig og dokumentert hvem som har fått ansvar for hva
 • Tilrettelegging: Det er enkelt å utøve ansvaret riktig
 • Operasjonalisering: Praktisering av ansvaret er flettet inn i eksisterende systemer, prosesser og arbeidsflyter

Hva gjør jeg for å gjøre det enklere å ivareta ansvaret på rett måte i henhold til forventning? Eksempelvis:

 • Dokumenterer hva ansvaret innebærer 
 • Beskriver hva det ser ut som å gjøre arbeidet godt (hva kvalitet ser ut som)
 • Beskriver risikoene forbundet med manglende ivaretagelse
 • Beskriver forventninger til kunnskap og mestring for å kunne praktisere ansvaret godt
 • Etablerer sjekklister eller prosessbeskrivelser for å ivareta ansvaret
 • Etablerer systemer for å praktisere og holde oversikt over ansvaret

Hvor opprettholder jeg oversikt over delegeringsstatus, dvs

 • Hva som er delegert til hvem
 • Den enkeltes forståelse og komfort med det som har blitt delegert
 • Hvordan det som har blitt delegert ivaretas, etc
💪 Mestring 2

Hvilke aspekter av delegering lykkes jeg bedre eller dårligere med?

Hvor oppstår det friksjon i delegering? Eksempelvis i

 • Enighet og tydelighet rundt hvem som har ansvaret
 • Motivasjon for å ta ansvaret
 • Forståelse for hvordan ansvaret bør praktiseres
 • Komfort med å praktisere ansvaret
 • Eierskap til å forsikre at ansvaret er ivaretatt
 • Internalisering/automatisering/operasjonalisering av å praktisere ansvaret, etc.