Anatomy

💪 Oppdragelsesstrategi

Bli samsnakket med om hvordan vi oppdrar barna og hva vi kan forvente av hverandre i prosessen. Unngå konflikter, å undergrave hverandre eller å trekke barna i forskjellige retninger.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering

Components included in this anatomy:

Expand all

👏🏼 Suksess 4

Hva optimaliserer vi for i oppdragelsen av barna? Hva ønsker vi å oppnå/utrette?

Hva ønsker vi at skal være retningsgivende for måten vi tenker på og oppdrar barna?

Hva oppleves sunt, velfungerende, modent, mestret og av høy kvalitet dersom vi gjør jobben vår godt?

Hva kan vi tallfeste og følge med på hvordan utvikler seg?

Hva er milepælene langs veien som viser at vi beveger oss i riktig retning?

🎽 Tilnærming 3

Hvordan vil tilnærmer oss oppdragelsesoppdraget.

🤲 Støtte 4

Hvordan støtter, veileder og ansvarliggjør vi barna i det daglige?

Hvor tilgjengelige ønsker vi å være ovenfor barna? Hvor ofte, hvor mye og på hvilken måte?

Når, hvordan, hvor ofte og med hvilket formål sjekker vi inn med barna?

📚 Læring 2

Hva mener vi det er viktig at barna lærer og hvordan skal de lære det?

Hva mener vi det er viktig at barna får med seg i livsryggsekken?

Hvordan kan vi bidra til at de tar til seg, forstår opplever eierskap til relevant kunnskap?

🌱 Selvutvikling 2

Hvordan forholder vi oss til barnas selvutvikling?

Hvor mye ønsker vi å hensynta barna slik de er vs å utfordre de til å utvikle seg?

Hvordan skaper vi bevissthet om og gir tilbakemeldinger som hjelper barna å skape en tydeligere og mer positiv selvinteraksjon?

☑️ Etterlevelse 4

Hvilke regler og samfunnsnormer ønsker vi at barna etterlever?

Hvilke lover, regler og samfunnsnormer ønsker vi å formidle at det er viktig å etterleve?

Hva tolerer og hva tolererer vi ikke av adferd? Hvordan formidler vi vår adferdstoleranse?

Hvordan lærer vi barna om disiplin og konsekvens?

Hva evaluerer vi barna på? Hvordan belønner eller straffer vi (u)ønsket adferd?

👩‍❤️‍👨 Relasjon 2

Hva slags relasjon ønsker vi å ha til barna?

Hvordan ønsker vi at balansen skal være mellom forelder og barn? I hvilken grad skal vi forvente det samme av hverandre (innenfor rammene av kapasitet og evne)?

Hvordan bygger og opprettholder vi et tillitsforhold til barna?

Hvor åpne skal vi være ovenfor barna om problemer og utfordringer? Hvor tidlig involverer vi de?

I hvor stor grad ønsker vi å møte barna med forståelse, og når ber vi de om skjerpe seg?

Hvordan forholder vi oss til informasjon vi vår av barna som de gir oss i fortrolighet, og i hvilke tilfeller (med hvilken forsvarligggjøring) videreformidler vi informasjonen til andre.

💪 Selvbestemmelse 3

Hvordan og over hva lar vi barna bestemme selv?

I hvor stor grad ønsker vi å legge oss opp i hvordan barna reaktivt og proaktivt reagerer på egen helse (eller fraværet av den)?

I hvilken grad ønsker vi å gi barna fisk (avlaste de) vs å lære de å fiske (klare seg selv)? Når støtter vi de og når forventer vi at de bør klare ting på egen hånd?

I hvor stor grad ønsker vi å veilede barna fremfor å la de finne ut av ting på egen hånd?

🤝 Samkjøring 2

Hvordan skaper vi enighet og håndterer uenigheter rundt oppdragelsen?

Hvordan løfter vi opp og diskuterer friksjonspunkter og uenigheter knyttet til oppdragelse?

Hvordan forholder vi oss ovenfor hverandre og ovenfor barna når vi ikke klarer å komme til enighet?

💪🏼 Ansvar 3

Hvilke ansvar har vi som foreldre?

Hvilke ansvarsområder mener vi tilhører det å være forelder?

Hvordan fordeler vi foreldreansvarene mellom oss? 50/50? Basert på evne? Kapasitet? Interesse?

Når og hvordan delegerer vi hvilke ansvar over til barna?