Health check

Ansattopplevelse

Forsikre at folk har en god opplevelse av å jobbe i teamet vår.

Denne helsesjekken er også tilgjengelig på engelsk.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Organisasjonsfungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Individopplevelse

Rolleklarhet

Forskning viser at høy rolleklarhet er avgjørende for selvtillit, oppgavemotivasjon, innsats, bruk av kompetanse og prestasjoner. Tydelige roller reduserer stress, frustrasjon og konfliktnivå blant ansatte.

Ansatte som ikke har en klar formening om rollen sin, vil ikke vite hvordan de best kan bruke tid og energi. Dette kan føre til at ansatte blir demotiverte og mindre effektive. Andre reagerer med å definere sin egen rolle, noe som ikke alltid er til beste for verken kolleger, brukere eller organisasjonen som helhet.

Hvordan oppfatter folk sin egen rolleklarhet?

Målklarhet

Sikre at folk oppfatter målene sine som klare, spesifikke, forstått og enkle å handle på.

Hvordan oppfatter folk sin egen målklarhet?

Selvstendighet

Identifiser i hvilken grad folk føler at de er i stand til å jobbe effektivt og komfortabelt på egenhånd.

Hvordan oppfatter folk sitt eget nivå av autonomi?

Kulturinnpass

Sikre at folk føler seg velkommen inn i og en del av organisasjonen og dens kultur.

Hvordan oppfatter folk sin egen kulturelle innpass?

Engasjement

Forsikre for at folk er innstilt på å gjøre en god jobb.

Hvordan engasjerte er folk på jobben?

Lederopplevelse

Folk som ledes

Forstå folks oppfatning av å bli ledet.

Hvordan oppfatter personer som blir ledet

Folk som leder

Forstå folks oppfatning av det å lede.

Hvordan oppfatter folk som leder:

Teamopplevelse

Onboarding

Identifisere hvor raskt og effektivt vi kan ønske nye teammedlemmer velkommen.

Hvordan opplever folk teamets onboarding?

Psykologisk trygghet

Sørge for at folk ikke frykter å bli straffet eller ydmyket for å si fra med ideer, spørsmål, bekymringer eller feil.

Hvordan oppfatter folk teamets psykologiske trygghet?

Helse og velfungering

Identifiser hvordan folk oppfatter teamets evne til å overleve og lykkes i det moderne samfunn.

Hvordan oppfatter folk teamets generelle helse?

Samkjøring

Teamsamkjøring oppnås når team og team-medlemmer jobber mot den samme visjonen, forstår de samme målene på samme måte og ser hvordan deres bidrag henger sammen med et bredere organisatorisk formål.

I følge Gallup, når team er samkjørt og engasjert, drar organisasjoner nytte av økt produktivitet, forbedret kommunikasjon, høyere medarbeiderengasjement og retention, raskere beslutningstaking og økt evne til å reagere på eksterne krefter.

Hvordan oppfatter folk teamets samkjøring?

Fokus

Avdekke om vi er tilstrekkelig fokusert.

Hvordan oppfatter folk teamets fokus?

Innsiktsstyring

Sikre at innsikt effektivt beholdes, deles og forbedres i teamet.

Hvordan oppfatter folk teamets innsiktsstyring?