Category

Individ

Forstå, hensynta og utvikle deg selv.

Adferd 3

Endre egne og andres vaner og adferd i et langsiktig perspektiv.

Skape lyst til å gjøre noe. Forstå hvorfor lysten til å gjøre noe uteblir hos en selv eller andre.

Automatiser ønskelig atferd og fjern uønsket atferd.

Følelser 1

Mestre, nyttegjøre og formidle følelser mer effektivt.

"The best way to deal with uncomfortable emotions is to face them head-on."

"The easiest way out is through."

Helse og sunnhet 2

Leve et sunt liv gjennom å opprettholde en sunn mentalitet.

Ensomhet er en følelse av emosjonell avstand eller isolasjon fra andre mennesker. Det er en tilstand der en person opplever en mangel på tilfredsstillende sosial kontakt eller forbindelse med andre, til tross for at de kanskje er omgitt av mennesker. Ensomhet kan være både fysisk og følelsesmessig, og det handler ikke bare om å være alene, men også om å føle seg frakoblet eller misforstått selv i samvær med andre.

Mental toughness is the ability to resist, manage and overcome doubts, worries, concerns and circumstances that prevent you from succeeding.

Menneskelige behov

Menneskelige behov er ulike aspekter av vår psykologiske og sosiale trivsel som er viktige for å oppnå tilfredshet og velvære i livet. Disse behovene er ofte gjensidig avhengige av hverandre og kan samvirke for å skape en balanse i ens liv. 

Selvinteraksjon 3

Hvordan vi forholder oss til oss selv.

Hvordan vi behandler, tar vare på og oppfører oss ovenfor oss selv.

Unngå overbelastning og utilstrekkelighet. Skap trygge, pålitelige, realistiske og forutsigbare rammer for omgivelsene.

Selvavvisning er et psykologisk begrep som refererer til en persons tendens til å avvise seg selv, sin egen identitet eller sine egne følelser, ofte som et forsvarsmekanisme for å beskytte seg selv mot smerte eller ubehagelige følelser. Dette kan manifestere seg på forskjellige måter og har en betydelig innvirkning på en persons mentale helse og velvære. 

Selvhevdelse handler om å stå opp for deg selv, sette grenser og uttrykke deg selv på en måte som fremmer sunne relasjoner og samarbeid.

Ivareta egen kropp, energinivå og behov. Unngå å gå tom for batteri.

"Jeg ble aldri fortalt at jeg ikke kunne være meg." - Silje Nergaard

Evne, vilje og komfort med å prioritere og sette seg selv først.

Finne og realisere ens livsoppgave.

Selvsnakk, også kjent som indre dialog eller selvprat, refererer til den interne samtalen eller tankene vi har med oss selv. Det er en form for tankeprosess der vi snakker med oss selv i tankene, uten å uttrykke det høyt. Selvsnakk kan være bevisst eller ubevisst, og det kan variere i innhold og tone avhengig av personen og situasjonen.

Selvsnakk kan være positivt eller negativt, konstruktivt eller destruktivt. Positive selvsnakk er når vi gir oss selv oppmuntrende og støttende meldinger, som kan hjelpe oss med å bygge selvtillit og motivasjon. Negativt selvsnakk innebærer ofte selvkritikk, tvil og negative vurderinger av oss selv, som kan føre til lav selvfølelse og redusert selvtillit.

Selvsnakk spiller en viktig rolle i vår oppfatning av oss selv, vår evne til å takle stress, og våre handlinger og beslutninger. Bevissthet om vårt selvsnakk kan tillate oss å identifisere og endre negative mønstre til fordel for mer positive og konstruktive tanker.

Mange mennesker benytter seg også av målrettet positivt selvsnakk som en form for mental trening. Ved å repetere positive utsagn eller affirmasjoner, kan man bidra til å bygge opp selvtillit, redusere angst og forbedre prestasjonen i ulike områder av livet.

Selvtillatelse innebærer å gi deg selv tillatelse til å være den du er, uten å føle skam eller skyld.

Selvtillatelse refererer til en indre godkjenning eller aksept av ens egne tanker, følelser, handlinger eller valg. Det handler om å tillate deg selv å være autentisk, å følge dine egne ønsker og behov uten å bekymre deg for andres dom eller forventninger.

Selvtillatelse kan spille en viktig rolle i personlig vekst, selvfølelse og velvære. Mange mennesker opplever at de hemmes av frykt for å ikke være bra nok eller av bekymring for andres meninger. Å praktisere selvtillatelse handler om å frigjøre seg fra disse begrensningene og å tillate seg selv å leve et liv i tråd med ens sanne verdier og ønsker.

Dette begrepet kan omfatte alt fra å tillate deg selv å ta pauser når du trenger det, å si nei til noe som ikke føles riktig, å forfølge dine lidenskaper og interesser, og å stole på din egen dømmekraft. Det handler i bunn og grunn om å gi deg selv tillatelse til å være den ultimate beslutningstakeren i og utøveren av ditt eget liv.

Hjelpe deg selv først slik at du blir du en bedre person for de rundt deg.

Hvordan vi forstår og opplever oss selv.

Forståelsen for hvordan en selv fungerer, opererer og passer inn.

Selvkunnskap er en persons evne til å kjenne seg selv, å oppdage styrker, kvaliteter, mangler og egne egenskaper.

Hvordan vi føler om, oppfatter og relaterer oss til oss selv.

Akseptere seg selv som den en er, og være bevisst egen verdi. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.

Selvfølelse er en persons subjektive vurdering av verdien. Det er verdien du legger på deg selv basert på dine oppfattede egenskaper, og måten du føler deg, oppfører deg og forholder deg til andre avhenger av det.

Selvoverskridelse refererer til prosessen med å gå utover ens individuelle selv eller ego for å oppnå en dypere forståelse av ens tilknytning til andre og en større eksistensiell virkelighet. Dette konseptet innebærer å bevege seg bort fra en begrenset selvinteresse til å omfavne en mer inkluderende og transpersonlig bevissthet, som kan føre til økt altruisme, personlig vekst og en følelse av å være sammenvevd med det større hele.

Føle mer lykke og kjærlighet. Ta eierskap til egen historie og følelser slik at du kan ta gode valg. Når du elsker deg selv, vil du tro på at også andre kan elske deg.

Bli trygg på evnen til å vokse, gjøre gode vurderinger og ta riktige valg.

Hvordan vi håndterer, veileder, fokuserer, støtter og utvikler oss selv.

A mindset is a set of beliefs that shape how you make sense of the world and yourself. It influences how you think, feel, and behave in any given situation.

Evnen til å håndtere og komme raskt tilbake fra stress og katastrofer.

Regulere egne følelser, tanker og adferd effektivt i forskjellige situasjoner.

Evnen til å kontrollere adferd for å unngå fristelser, nå langsiktige mål, utsette tilfredsstillelse og motstå uønsket adferd og trang.

Selvkontroll foregår hovedsaklig i hjernens prefrontale cortex, hjernens senter for planlegging, problemløsning og beslutningstagning. Mengden nerveforbindelser i den prefrontale cortexen gjør folk i stand til å planlegge, vurdere alternative handlinger, og ideelt sett unngå å gjøre ting de senere vil angre på, i stedet for umiddelbart å reagere på impulser når de oppstår.

Selvmotivasjon handler om å avdekke ditt "hvorfor" og samkjøre tilværelsen med formålet med din eksistens.

Evnen til å regulere og mestre egne følelser og impulser.

Makse eget potensiale. Bli den beste versjonen av en selv.

Tenkning 10

Ta bedre beslutninger raskere.

Evnen til å oppleve verden rundt oss og oss selv, både i øyeblikket og over tid.

"Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg."

Bli mer effektiv til å bruke og formidle konsepter. Identifisere bedre løsninger. Oppnå bedre oversikt, kontroll og ro.

Evnen til å anskaffe og påføre kunnskap og ferdigheter til å forstå og tilpasse seg omgivelsene.

"Intelligence is what you use to solve your problems."

Løs utfordrende og smertefulle problemer raskere.

The science of the human mind.